Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Bäckman, Christina"

Sort by: Order: Results:

  • Bäckman, Christina (2023)
    Småbarn rör sig allt för lite, hela 80% av alla barn under skolåldern rör på sig för lite. Barn behöver röra på sig för att deras skelett och muskler ska byggas upp på rätt sätt. Det är även viktigt med tanke på deras grundmotoriska utveckling och även för deras välmående. Syftet med studien är att beskriva, analysera och tolka pedagogers attityder och tankar om rörelseaktiviteter inom småbarnspedagogik. Hypotesen som finns är att deras attityder har en koppling till den verksamhet som de utför, och det beror på att det finns möjligheter att ganska långt få planera fritt sin verksamhet inom småbarnspedagogik. Mina forskningsfrågor är följande: 1. Hurdana attityder har pedagoger för rörelse inom småbarnspedagogik? 2. Hur jobbar lärare med rörelse tillsammans med barnen? 3. På vilket sätt kan pedagogernas personliga åsikter påverka deras verksamhet? I denna kandidatavhandling som handlar om pedagogers egna attityder och tankar så har kvalitativ halvstrukturerad intervju valts att användas som metod för materialinsamling. Jag har deltagit i ett pilotprojekt mellan Södertörns högskola och Helsingfors universitet där studeranden har varit på utbyte mellan Helsingfors och Sverige och Norge. Jag var i Sverige på utbyte och intervjuade tre pedagoger som jobbade med olika ålders barn. Pedagogerna valdes via pilotprojektet. Analysen av materialet gjordes med hjälp av innehållsanalys som metod. Materialet som har analyserats innehöll tre ljudinspelade intervjuer som har transkriberats. Resultat och slutsatser. Resultaten visar att pedagogerna som deltog i denna forskning har en mycket positiv attityd till rörelseaktiviteter inom småbarnspedagogik. De anser att det är viktigt att barn rör på sig så mycket som möjligt av många olika anledningar men den största anledningen är barns hälsa och välmående samt deras utveckling. Pedagogerna berättade att de strävar efter att ha rörelse med barnen så mycket möjligt och att det är även det som står i läroplanen att barnen har rätt att få vara fysiskt aktiva och röra på sig under deras vistelse på förskolan eller daghemmet.