Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Bäckström, Eeva"

Sort by: Order: Results:

  • Bäckström, Eeva (2021)
    Tavoitteet. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää varhennetun kieltenopetuksen, kuten varhennetun englannin kielen opetuksen tuomia hyötyjä oppilaalle. Varhennettu kieltenopetus on melko uusi ilmiö niin kouluissa kuin tutkimuksenkin kentällä ja ilmiötä taustoitettiin perehtymällä siihen, miksi varhennettuun kieltenopetukseen on päädytty. Tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä aikaisempaan tutkimukseen varhennetun kieltenopetuksen hyödyistä ja tuoda ne näkyväksi kasvatusalan ammattilaisille. Tutkimus oli ajankohtainen, sillä sen avulla saatiin selville, hyödyttääkö varhennettu kieltenopetus oppilasta, ja miten opetusta voitaisiin jatkossa kehittää. Tutkimuksen teoreettisena taustana oli sosiokulttuurinen oppiminen, jonka ajatuksena on, että oppilas oppii vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Teoreettinen tausta soveltui tutkimusaiheeseen, sillä vieraan kielen oppimisessa vuorovaikutus on keskiössä. Tutkimuksessa tutkitaan aikaisempaa kansainvälistä tutkimusta, jonka perusteella tehdään tulkintoja, miten varhennettu kieltenopetus hyödyttää oppilasta sosiokulttuurinen näkökulma huomioiden. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena ja tarkan aineiston hakuprosessin perusteella tutkimukseen valikoitui kahdeksan erilaista aineistoa. Aineistoja analysoitiin sisällönanalyysin avulla ja Finkin (2020) malli systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta toimi katsauksen taustalla. Tutkimukseen valikoituneiden aineistojen tutkimustuloksia luokiteltiin ja kategorisoitiin, ja tuloksista nostettiin esille tutkimuskysymyksen ja teoreettisen taustan kannalta olennaisia tuloksia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että oppilas hyötyy varhennetusta kieltenopetuksesta kielitaidon, kielelle altistumisen ja motivaation näkökulmista. Varhennetun kieltenopetuksen ansiosta oppilaan kielitaito kehittyi esimerkiksi sanaston osalta. Toisaalta oppilas pääsi altistumaan kielelle enemmän, kun vieraan kielen opetus aloitettiin varhain. Oppilas on varhain lapsuudessa motivoitunut kielten oppimiseen ja varhennetun kieltenopetuksen avulla tätä moti-vaatiota voitiin tukea ja tarjota oppilaalle mahdollisuus vieraan kielen oppimiseen. Kun vieraaseen kieleen tutustutaan jo ensimmäiseltä luokalta alkaen, on asiasisältöjä helpompi rakentaa kolmannella luokalla, kun vieras kieli on oppilaalle entuudestaan tuttua. Myönteinen asenne kieltenoppimiseen kantaa hedelmää myös myöhemmin toisten vieraiden kielten oppimisessa.