Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Bagrova, Julia"

Sort by: Order: Results:

  • Bagrova, Julia (2019)
    Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan elämän merkityksellisyyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Tutkielman menetelmänä on käytetty kuvaileva kirjallisuuskat-saus. Tarkoituksena on tutustua keskeisiin teorioihin elämän mielekkyydestä ja selvittää mahdollisia selittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat rakentavasti ihmisen subjektiiviseen hyvin-vointiin. Tutkielman varsinaisena teoreettisena viitekehyksenä käytetään Maslowin tarve-hierarkia- sekä Deci & Ryanin itsemääräytymisenteoriat. Maslowin tarvehierarkiateorian mukaan subjektiivinen hyvinvointi edellyttää yksilön perus-tarpeiden täyttymistä. Lisäksi yhdysvaltalaiset motivaatiotutkijat Deci ja Ryan ovat osoitta-neet, että ihmisen psykologiset perustarpeet, kuten autonomia, osaaminen ja yhteenkuulu-vuuden tunne ovat yhteydessä subjektiiviseen hyvinvointiin. Tässä tutkielmassa molemmat teoriat esitellään ja sen jälkeen pohditaan subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimuksen tulevaisuu-den perspektiivejä. Tulevaisuuden perspektiivit esitellään hyvätahtoisuuden ja autenttisuuden käsitteiden avulla. Erityisesti suomalainen filosofian tohtori Martela on pohtinut hyvätahtoisuuden käsitettä itse-määräytymisen teorian mahdollisena jatkokehityksenä. Martela on ehdottanut, että hyvänta-hoisuutta voidaan nähdä ihmisen psykologisena perustarpeena, joka autonomian, osaamisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen kanssa yhdessä vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Lopuksi esit-telen autenttisuuden käsitteen: ehdotan, että autenttisuus voidaan nähdä potentiaalisena it-semääräytymisenteorian evoluutiona.