Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Bartholomäus, Anna"

Sort by: Order: Results:

  • Bartholomäus, Anna (2023)
    Esiopetuksen laatua arvioivien kriteerien puuttuessa tutkielman tavoitteena on tarkastella miten kehittävän esiopetuksen pedagogisen mallin keskeiset pääpiirteet ilmenevät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun arvioinnin kriteereissä. Aiemman tutkimuksen mukaan laadun arvioinnin tulee perustua lapsilähtöisyydelle. Kehittävän esiopetuksen pedagoginen malli tarkastelee esiopetusta lapsilähtöisesti kehityksen aktiivisen tuottamisen ja leikin kehittävän ominaisuuden, lapsen osallisuuden ja vertaisoppimisen teemojen näkökulmista muodostaen tutkielman teoreettisen viitekehyksen. Aiempi tutkimus esiopetuksen laadun arvioinnista osoittaa esiopetuksen omien laadun arviointikriteerien luomisen tarpeellisuuden. Aiemman tutkimuksen kehittämiskohteeksi nostamaa väittämää tutkielma tarkastelee nykytilanteessa havainnoiden sitä kehittävän esiopetuksen pedagogisen mallin esiopetuksen laadun näkökulmasta. Tutkielman aineistona on käytetty Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin suosituksen ja perusteet (Karvi, 2018) sekä Perusopetusta koskevan toiminnan laadun arviointia koskevat perusopetuksen laatukriteerit (Okm, 2012) julkaisuja. Tutkielma totutettiin laadullisena teorialähtöisenä sisällönanalyysinä. Aineisto analysoitiin teoriasta muodostettujen keskeisistä pääpiirteistä koottujen neljän kategorian avulla. Kategorioiden operationalisoinnin avulla aineistosta etsittiin kategorioiden mukaisten ilmaisujen esiintymistä. Tutkielman tuottaman tuloksen mukaan esiopetuksen keskeisten käsitteiden ilmeneminen tutkimusaineistossa jää vähäiseksi. Täysin yhteneviä kuvauksia aineistosta löytyi vain lapsen osallisuuden, vertaisoppimisen sekä lapsen mielenkiinnonkohteiden huomioimisen osalta (kategoria 1). Mielikuvitus- ja roolileikin esiintymisestä, leikin kehittämisestä tai pitkäaikaisuudesta, aikuisen osallistumisesta leikkiin ei aineistosta löytynyt mainintoja. Molemmista aineistoista löytyi osittaisia yhteneväisyyksiä oppimisympäristöjen, opetusmenetelmien ja toiminnan monipuolisten toteutustapojen sekä oppimisen yhteisöllisyyden osalta. Kehittävän esiopetuksen pedagogisen mallin esiintyminen varhaiskasvatuksen perusopetuksen laatukriteereissä jää siten puutteelliseksi. Esiopetuksen omaleimaisen luonteen sekä esiopetukselle asetettujen tavoitteiden ja lapsen näkökulman nykyistä paremman toteutumisen vuoksi esiopetuksen omien laadun arvioinnin kriteerien luominen on edelleen keskeneräinen ja ajankohtainen tehtävä.