Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Bazi, Yasmina"

Sort by: Order: Results:

  • Bazi, Yasmina (2021)
    Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka lasten mediakulttuuri näkyy heidän toiminnassaan päiväkotiympäristössä sekä millä tavoin mediakulttuuri huomioidaan ryhmän pedagogisessa toiminnassa. Aiempaa tutkimusta lasten mediakulttuurista ja mediankäytöstä on tehty viime vuosina, mutta tässä tutkimuksessa otettiin vähemmän tutkittu näkökulma ja keskityttiin varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiin aiheesta. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä 3-6-vuotiaiden lasten mediakulttuurista sekä tuoda esille opettajien tapoja hyödyntää lasten mediakulttuuria omassa työssään. Mediaympäristöillä on vahva vaikutus lasten elämään ja mediakulttuurin jatkuvan kehittymisen takia opettajien tiedot ja asenteet mediasta ovat merkittäviä kasvatuksen kannalta. Tutkimuksessa esiin tulleiden opettajien näkemysten kautta voidaan kehittää mediakasvatuksen menetelmiä sekä reflektoida omaa opettajuutta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin hyödyntämällä puolistrukturoitua teemahaastattelua ja haastatteluun osallistui kuusi (6) varhaiskasvatuksen opettajaa 3-6-vuotiaiden lasten ryhmistä. Aineiston analyysi tehtiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen tulokset osoittivat että, mediakulttuuri näkyi lasten keskustelussa ja laulussa, leikissä sekä värityskuvissa ja piirustuksissa. Haastattelemani opettajat myös kokivat median ilmentämisessä olevan eroja lasten välillä. Lasten mediasuosikeiksi nousivat älylaiteet ja sen kautta digitaaliset pelit, lasten ohjelmat- ja elokuvat sekä sosiaalisen median sisällöt, mutta kirjojen suosio oli opettajien mukaan vähäistä. Vastausten perusteella perinteinen sekä digitaalinen media huomioitiin jokaisen ryhmän toiminnassa ainakin jollakin tapaa. Käytetyimmät menetelmät olivat digilaitteiden hyödyntäminen lasten oppimisen tukena, kirjat ja lukeminen sekä digitaalisten mediasisältöjen integrointi toimintaan. Digilaitteiden käyttö ryhmän yhteisessä ja lasten itsenäisessä toiminnassa tuli vahvemmin esiin esiopetuksen ryhmissä. Kaikki opettajat olivat samaa mieltä siitä, että media on tärkeä osa lasten kasvuympäristöä, mutta vastauksista nousi kuitenkin huoli mediankäytön haittapuolista