Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Berglund, Lena"

Sort by: Order: Results:

  • Berglund, Lena (2023)
    Forskningens syfte är att ta reda på hur lärare inom småbarnspedagogik ser på skillnader och likheter mellan de två lägre stödnivåerna och hur lärare inom småbarnspedagogik arbetar med de olika stödformerna i praktiken. I Grunderna för planen för småbarnspedagogik (Utbildningsstyrelsen, 2022) står det att klart att alla barn har rätt att få stöd genast då behovet upptäckts. Eskelinen och Paananen (2018) anser att alla barn har rätt att få stöd genast då behovet upptäckts. Frågan de lyfter fram är hur man definierar ett barns behov av stöd, hurudana kriterier ska man följa? I studien har jag använt mig av en kvalitativ enkätundersökning för att samla in material från behöriga lärare inom småbarnspedagogik som dagligen arbetar med barn i behov av stöd. I undersökningen deltog tio respondenter, varav tre jobbar som speciallärare inom småbarnspedagogik och de övriga sju jobbar som lärare inom småbarnspedagogik i grupp. Jag använde mig av kvalitativ innehållsanalys som metod för att anlysera mitt insamlade data (Ejlertsson, 2019). Resultaten visar att lärare inom småbarnspedagogik gärna ser att det finns klarare direktiv för hur man bedömer ett barns behov av stöd. Grunderna för planen för småbarnspedagogik (Utbildningsstyrelsen, 2022) kunde exempelvis innehålla modeller. Svaren från enkäten visar att arbetet med barn i behov av stöd tar mycket av arbets- och planeringstiden. Respondenterna efterlyste även en möjlighet att få extra resurser i barngruppen under den tid barnen genomgår utredningar. Respondenterna känner att de inte alltid har tid eller resurser att hinna med allt och alla.