Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Best, Anna"

Sort by: Order: Results:

  • Best, Anna (2020)
    Tavoitteet. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli saada lisää tietoa varhaiskasva-tuksen lukemisen kulttuurista lasten näkökulmasta. Lasten ja nuorten lukemisen vähenemi-nen on puhuttanut viime aikoina paljon. Lapsille ei lueta kirjoja päivittäin, kuten esimerkiksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) varhaiskasvatuksen laadun arviointira-portista kävi ilmi: vain puolet kyselyyn vastanneista päiväkodeista raportoi ryhmässä luetta-van kirjoja päivittäin. Myös lapsen osallisuus on hyvin ajankohtainen aihe ja se näkyy myös tutkimusten tekemisessä. Lapsia otetaan enemmän mukaan tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Tässä tutkimuksessa lapset ovat päässeet mukaan aineiston keräämisvaiheeseen tutkimalla kuvia tutkijan silmälasien läpi. Tutkimuskysymykseni oli ” Miten varhaiskasvatuksen lukemi-sen kulttuuri näyttäytyy lapselle? Menetelmät. Tutkimus on toteutettu laadullisesti visuaalisia menetelmiä hyödyntäen. Aineisto kerättiin haastattelemalla lapsia varhaiskasvatuksen lukemisen kulttuurista kuvien avulla. Lapset saivat vapaasti kertoa ajatuksiaan kuvista, joissa oli piirrettynä erilaisia varhaiskasva-tuksessa tapahtuvia lukemisen tilanteita. Tutkija kysyi tarkentavia kysymyksiä haastatteluti-lanteen aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 15 lasta yhdestä espoolaisesta yksityisestä päiväkotiryhmästä. Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin ja niiden analysointiin sovellettiin ai-neistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Lapset mielsivät lukemisen useammin äidin kanssa tai kotona tehtäväksi asiaksi, kuin opettajan kanssa tai varhaiskasvatuksessa. Lukuhetkiin liittyviä tee-moja, jotka nousivat lasten ajatuksista, olivat yhteisöllinen lukeminen sekä lukemiseen liitty-vät säännöt ja odotukset. Aineiston perusteella lapset lukevat kirjaa mieluummin kaverin tai aikuisen kanssa kuin yksin. Tutkimustani voi hyödyntää lukemisen kulttuurin kehittämiseen varhaiskasvatuksessa. Se voi toimia ohjenuorana varhaiskasvattajille ryhmän lukemisen kulttuuria suunnitellessa.