Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Björkqvist, Charlotte"

Sort by: Order: Results:

  • Björkqvist, Charlotte; Björkqvist, Charlotte (2023)
    Enligt våra styrdokument är pedagogisk dokumentation ett arbetssätt som förutsätter att pedagogerna har en tillräcklig kompetens för att kunna uppmärksamma varje enskilt barn också i en större helhet (Kvarnryd, 2022). Syfte med denna studie har varit att undersöka hur verksamma pedagoger inom småbarnspedagogiken ser på verktyget pedagogisk dokumentation och hur barnen inkluderas kring detta arbetssätt i vardagen. Till den empiriska delen har valts en kvalitativ enkätstudie med inspiration av ett fenomenografiskt perspektiv för att samla in och analysera data. Respondenterna bestod av sammanlagt 13 lärare eller socionomer inom småbarnspedagogiken som har hand om det pedagogiska ansvaret för verksamheten. Respondenterna arbetar med barn i åldern 0–5 år och är verksamma i tre olika enheter. Forskningsfrågorna lyder: Hur använder sig pedagoger av pedagogisk dokumentation inom småbarnspedagogiken? Hur syns barnens delaktighet i arbetssättet kring pedagogisk dokumentation? Studiens resultat pekar på skillnader i förståelse för pedagogisk dokumentation, där en del pedagoger beskriver möjligheterna som ett sätt att synliggöra barns lärprocesser och en uppföljning av barns utveckling, medan utmaningarna upplevs som okunskap inom ämnet och tidsbrist. Över lag hade pedagogerna en positiv inställning till att arbeta enligt rekommendationerna med pedagogisk dokumentation. Resultaten visade att pedagogerna i stor utsträckning använde sig av olika verktyg för att dokumentera. Att inkludera barn kring sätet att arbeta med PD visades vara ett område där pedagoger identifierade brister i sin kompetens.