Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Blom, Nana"

Sort by: Order: Results:

  • Blom, Nana (2020)
    Tämän tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä lisäämään ymmärrystä organisaatiokulttuurista fuusion taustalla vaikuttavana mekanismina. Organisaatiokulttuuri on aikaisemmassa tutkimuksessa tyypillisesti määritelty organisaation sisällä jaetuksi todellisuudeksi, mutta sen muovaantumisesta työyhteisössä on esitetty kahdenlaisia näkemyksiä: sosiaaliskonstruktivistisessa mallissa organisaatiokulttuuri syntyy vuorovaikutuksessa ja heijastelee toimijoiden henkilökohtaisia identiteettejä, kun taas valtateorioihin perustuvassa mallissa vuorovaikutus on auktoritaarisesti kontrolloitua ja yrityksen strategisia painopisteitä ilmentävää. Olinkin tässä tutkimuksessa kiinnostunut siitä, miten nämä teoriat ilmenivät fuusiotilanteissa, joissa ryhmien roolit ja identiteettityö olivat voimakkaassa murroksessa, ja millaisia olivat toimijoiden kokemukset organisaatiokulttuurin eri merkityksistä. Tavoitteeni oli myös käsitellä konkreettisia haasteita, mitkä liittyvät fuusiotilanteen aikaiseen organisaatiokulttuuriin sekä sen olemattomuuteen tai muutoksiin. Tutkimuskysymyksiksi valikoituivat seuraavat kysymykset: 1. ’’Millaisia merkityksiä organisaatiokulttuuri saa artikkeleissa esiteltävien fuusioiden yhteydessä?’’ ja 2. ’’Mitä organisaatiokulttuurillisia haasteita fuusioiden yhteydessä ilmenee?’’. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena perustuen seitsemään (7) organisaatiokulttuuria käsittelevää artikkeliin. Alustava aineistohaku on tehty systemaattisia periaatteita hyödyntäen Helka- ja EBSCOhost -alustoilla, minkä jälkeen hakutuloksista on selektiivisesti valittu tarkastelukulmaltaan soveltuvimmat artikkelit. Analyysimenetelmänä käytettiin temaattista sisällönanalyysia, mikä pohjautui sosiaaliskonstruktivistisen mekanismien ja valta-teorioiden keskeisiin sisältöihin. Tulosten perusteella voitiin todeta, että organisaatiokulttuurin arvotus vaihteli kontekstisidonnaisesti ja näin ollen merkityksiä oli laaja kirjo. Organisaatiokulttuuri koettiin aineiston fuusioissa tärkeäksi ja sen kauaskantoiset vaikutukset tunnustettiin, mutta pääsääntöisesti organisaatiokulttuuri ei rakentunut täysin sosiaalisen konstruktivismin periaattein, vaan toimijuus ja kontrolli olivat yksittäisten korkealle hierarkiassa arvotettujen ryhmien käsissä. Kokonaisuudessaan aineiston perusteella voitiin todeta, että organisaatiokulttuuritutkimuksella on potentiaalia vastata fuusioiden ja integraation onnistumiseen liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin, mutta sovellukset vaativat painopisteen siirtymistä fuusion toteutumista edeltävään aikaan sekä osallistavaa valmistelutyötä.