Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Blommendahl, Riina"

Sort by: Order: Results:

  • Blommendahl, Riina (2021)
    Tutkielmani tavoite oli kuvata ja analysoida varhaiskasvatuksen etäopetuksen toteuttamista keväällä 2020. Tutkimustehtävänä oli kuvata, analysoida ja tulkita ryhmään kuulumisen ja vertaisvuorovaiku- tuksen tukemiseen liittyviä pedagogisia käytäntöjä varhaiskasvatuksen etäopetuskokemuksista. Aiem- paa tutkimusta etävarhaiskasvatuksesta on vielä hyvin vähän, mutta ne ovat osoittaneet, että verkko- opetus voisi olla mahdollista monivaiheisen suunnittelun, toteutuksen ja reflektion avulla. Tutkimuksessa viitekehyksenä käytin sosiokulttuurisen oppimisen teoriaa. Teorian mukaan lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa sekä yhteisön toimintamalleihin osallistumalla. Sosiokulttuurisista teorioista tarkastelin erityisesti Vygotskyn ja Rogoffin teorioissa esiintyviä käsitteitä; Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke sekä Rogoffin ohjatun osallisuuden -käsite. Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Aineisto on koottu yksilöhaastatteluina puolistrukturoitujen kysymysten avulla. Haastattelurunko sisälsi seitsemän aiheeseen virittävää kysymystä. Haastateltaviksi valikoitui viisi varhaiskasvatuksen opettajaa yksityisen toimijan varhaiskasvatusyksiköistä. Haastattelut toteutettiin verkko- ja puhelinhaastatteluina, jotka tallennettiin, litteroitiin ja analysoitiin. Analysoinnissa pyrin löytämään aineistosta yhtenäisiä teemoja sekä yksilöllisiä kokemuksia. Analyysi eteni ensin teorian pohjalta ja myöhemmin mukaan tuli aineisto, joka sai vahvistusta teoriasta. Tulosten perusteella etäopetuksessa toteutettiin pedagogisesti painottunutta suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Tavoite etäopetuksessa painottui struktuurin ylläpitämiseen, ryhmään kuulumisen ja vertaisvuorovaikutuksen tukemiseen sekä perheiden kanssa tapahtuvan kasvatusyhteistyön jatkamiseen sekä lastensuojeluun. Tuloksissa korostui etäopetustuokioiden antama mahdollisuus osallisuuden ja ryhmään kuulumisen kokemuksille. Tutkimukseni johtopäätöksissä voin todeta, että etäopetuskokemukset antavat toiveita siitä, että etäopetus varhaiskasvatuksessa on mahdollista hyvän suunnittelun, toteutuksen ja reflektion avulla. Tutkimustulokset antavat myös viitteitä siitä, että etäopetusjärjestelyillä voisi olla merkitystä ryhmään kuulumisen tunteen kannattelussa poikkeusoloissa.