Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Braunschweiler, Anssi"

Sort by: Order: Results:

  • Braunschweiler, Anssi (2021)
    Tutkielman tavoitteena on koota tietoa flow-ilmiöstä tulevaa gradutyötä varten. Tutkielma kes-kittyy erityisesti flow-tilan mahdollisuuksiin tukea oppimista sekä motivaatiota. Oletuksena on, että flow-ilmiöllä on positiivisia vaikutuksia motivaatioon ja oppimiseen, mutta tutkielman tar-koitus on tehdä tarkempaa selvitystä. Tutkimus pohjautuu Csikszentmihalyin kokoamaan flow-ilmiö teoriaan, jonka pohjalta valittua aineistoa tutkitaan. Teorian pohjalta tutkimuskysy-myksiksi valikoitui kaksi kysymystä: 1. Miten flow-ilmiö vaikuttaa oppimiseen? 2. Millainen vaikutussuhde motivaatiolla ja flow-ilmiöllä on? Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, joka mahdollisti tiedon kokoamisen sekä ai-heen yhdistämisen motivaatioon ja oppimiseen. Aineisto valikoitiin etsimällä artikkeleita, joissa flow-ilmiön ja motivaation tai flow-ilmiön ja oppimisen välistä yhteyttä tutkittiin. Tämän jälkeen aineistosta löydettyjä tuloksia pystyttiin vertailemaan aikaisempaan teoriaan. Flow-tilalla huomattiin olevan positiivisia vaikutuksia molempiin tutkimuskysymyksiin. Flow-tilan huomattiin tukevan oppimista ja tuloksista huomattiin vaikutus oppimisen käyrään. Itse-ohjautuvan opiskelun huomattiin mahdollistavan flow-ilmiön useammin, kuin opettajajohtoi-nen, koska flow-ilmiö syntyi helpommin, kun opiskelu oli itseohjautuvaa. Flow-ilmiön huomat-tiin myös tukevan sisäistä motivaatiota, joka näyttäytyi pitkäjänteisyytenä. Tuloksista saatiin myös vahvistusta sille, että flow-ilmiö kasvattaa motivaatiota etenkin yksittäisten ominaisuuk-siensa osalta. Muun