Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Bruun, Sara"

Sort by: Order: Results:

  • Bruun, Sara (2020)
    Rutiinit helpottavat arkea ja luovat siihen ennakoitavan rakenteen. Kotityöt ovat askare, joka helposti muuttuu rutiiniksi, eli tapahtuu ikään kuin automatisoidusti. Kotityöt myös tuottavat tekijälleen usein hyvinvointia silloin, kun niiden tekemiseen ei liity pakkoa. Rutiinien lisäksi arjen hallinta ja kotityöt vaativat erilaisia tietoja ja taitoja. Tässä tutkielmassa kotityöt on rajattu kodin siivoamiseen ja kodin siisteyden ylläpitämiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, kuinka aikuiset, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, eli ADHD, kokevat kotitöiden tekemisen. ADHD koskettaa noin 2,5–3,4% aikuisista ja sen keskeisimpiä oireita on tarkkaamattomuus, impulsiivisuus ja yliaktiivisuus. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että nämä oireet aiheuttavat monesti haasteita arjessa. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla viittä 21-38-vuotiasta aikuista, joilla on ADHD. Osalla ADHD oli diagnosoitu lapsena ja osalla vasta aikuisena. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna kevään 2020 aikana. Haastatteluaineisto litteroitiin kirjalliseen muotoon ja sitä analysoitiin aineistolähtöisesti, mutta teoriaohjaavasti, sillä teoriaohjaava lähestymistapa koettiin hedelmällisempänä tarkastelunäkökulmana täysin aineistolähtöisen analyysin sijaan. Tutkimuksen mukaan ADHD-aikuiset kokivat kodin siisteyden tärkeänä ja hyvinvointia edis-tävänä. Kotityöt itsessään nähtiin työläinä, raskaina ja tylsinä, mutta niiden jälkeen koettiin paljon positiivisia tunteita, kuten onnistumista ja ylpeyttä. Kotitöihin liittyvien rutiinien luominen ja niiden ylläpitäminen nousi keskeiseksi haasteeksi ajankäytön arvioinnin ja suunnitelmallisuuden ongelmien lisäksi. ADHD-aikuisilla oli monenlaisia motivaatiotekijöitä kotitöihin, joista keskeisin oli ulkoinen paine. Läheisten tuki ja armollisuus itseä kohtaan koettiin myös tärkeänä.