Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Capkan, Sara"

Sort by: Order: Results:

  • Capkan, Sara (2020)
    Tavoitteet. Suomi on monikulttuuristunut viime vuosikymmeninä yhä enenevässä määrin maahanmuuton myötä. Tämä näkyy myös varhaiskasvatuksessa kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden lisääntymisenä. Varhaiskasvatuksessa on osattava huomioida erilaisista kulttuurisista ja katsomuksellisista taustoista tulevat lapset. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten varhaiskasvatuksen opettajat huomioivat vähemmistökatsomuksiin kuuluvia lapsia kristillisten juhlien yhteydessä sekä millaisia käsityksiä opettajilla on kristillisistä juhlista ja miten käsitykset vaikuttavat siihen millaisen toiminnan he näkevät varhaiskasvatukseen sopivana. Teoriaosiossa avataan sosialisaation ja akkulturaation käsitteitä ja niiden merkitystä osana varhaiskasvatusta. Sosialisaatio- ja akkulturaatioprosessin ymmärtäminen on tärkeää varhaiskasvatuksen opettajille, jotta opettajat osaavat tukea kulttuurisiin ja katsomuksellisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten hyvinvointia ja edistää heidän sopeutumistaan suomalaiseen kulttuuriin. Menetelmät. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimukseen osallistui kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, kaksi Helsingistä ja yksi Espoosta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla opettajia teemahaastattelulla. Kun haastattelut oli tehty, ne litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Vähemmistökatsomuksiin kuuluvien lasten huomioimisessa nostettiin kaikissa haastatteluissa esiin yhteistyön tärkeys perheiden kanssa, toiminnan mukauttaminen lapsille sopivaksi ja lapsen kohtaamisen tärkeys. Opettajien toimintatavat näyttivät olevan pääosin lasten hyvinvointia ja kulttuurista sopeutumista edistäviä. Opettajien käsitykset kristillisistä juhlista ja varhaiskasvatukseen sopivasta toiminnasta olivat sen sijaan vaihtelevia. Yhden opettajan mielestä kaikki tunnustuksellisuus tulisi poistaa juhlista ja toisen mielestä mitään tunnustuksellisia elementtejä ei tulisi poistaa. Haastatteluista ilmeni se, että opettajien henkilökohtainen suhtautuminen kristillisyyteen ja katsomuksiin vaikutti siihen, millainen toiminta koettiin sopivaksi.