Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Chibani, Erika"

Sort by: Order: Results:

  • Chibani, Erika (2021)
    Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tutkijoiden käsityksiä erityis-herkkyydestä ja tutkijoiden antamia selitysmalleja ja merkityksiä erityisherkkyydelle tutkimusmaailmassa. Tutkimuksen kysymyksenasettelu syntyi lähtökohdasta, jossa erityisherkkyys käsitettiin populaarikulttuurisena ilmiönä, jonka tarkempi tutkimuk-sellinen perusta tai teoreettinen lähtökohta ei ole aiempien tutkimusten perusteella vielä muotoutunut. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että erityisherkkyystutkimusta tarvitaan erityisherkkyyden erottelemiseksi muista piirteistä ja erityisherkkyyden tutkimuksellisen perustan sekä teoreettisen mallin selvittämiseksi. Tutkimuksen teo-reettinen viitekehys muodostuu sosiokonstruktionistisesta näkökulmasta, joka mah-dollistaa tutkimuksessa tutkijoiden käsitysten tarkastelun monipuolisesti: miten tutki-jat ylläpitävät käsitettä tutkimuksessa, miten tutkijat perustelevat termin osana tutki-muksessaan ja millainen tutkimuksellinen perusta erityisherkkyydellä on. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja aineistoksi valikoitui viisi englanninkielistä tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia. Aineistoa analysoitiin tutki-muskysymysten ja teorian ohjaamana. Tutkimuksessa käytettiin taulukkokuvioita mahdollistamaan aineiston pääteemojen tarkastelemisen. Tutkimuskysymykset oli-vat: Mitä selitysmalleja ja ilmenemismuotoja on erityisherkkyydellä vanhemmuuden ja kasvatuksen tutkimuksissa? Millä tavoin tutkijat käyttävät Aronin käsitettä erityis-herkkyydestä ja millaisia merkityksiä tutkijat antavat erityisherkkyys-käsitteelle so-siokonstruktionisesta näkökulmasta? Tulokset ja johtopäätökset. Tuloksista selvisi, että erityisherkkyystutkimusta tarvi-taan lisää vanhemmuuden ja kasvatuksen näkökulmasta, erityisherkkyyden erotte-lemiseksi muista piirteistä sekä erityisherkkyyden tutkimuksellisen perustan tarken-tamiseksi. Tutkijat antoivat erityisherkkyydelle merkityksiä ja selitysmalleja ylläpitä-mällä termiä tutkimuksessa perustelemalla erityisherkkyyden käyttämistä Aronin ja kollegoiden aiempiin tutkimuksiin, mittaristoon, piirteen erityisyyteen ja uuden termin piirteen mekanismien selvittämiseen pohjaten. Eri tieteenalojen näkökulmien tuomi-nen erityisherkkyystutkimukseen tulevaisuudessa mahdollisesti laajentaisi erityis-herkkyyden teoreettista mallia ja erottelisi erityisherkkyyden muista lähellä olevista piirteistä tai lähikäsitteistä.