Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Christelle, Rewell"

Sort by: Order: Results:

  • Christelle, Rewell (2022)
    Särskilt begåvade elever är en resurs som vi inte har råd att försumma. Enligt Grunderna för läro-planen för den grundläggande utbildningen 2014 ska varje elev få uppmuntran och stimulering så att hen kan utveckla sitt lärande. Rätt sorts stöd och stimulans hjälper eleven att utvecklas till sin fulla potential. Enligt Lev Vygotskys teori om elevens proximala utvecklingszon gäller det att hitta den yttersta gränsen för vad eleven kan behärska. Den proximala utvecklingszonen syftar till den nivåskillnad som eleven kan lära sig på egen hand och vad hen kan lära sig tillsammans med en pedagog. Syftet med avhandlingen var att utreda hur klasslärarna upplever stödandet och stimulerandet av särskilt begåvade elever. För att uppnå syftet formulerades forskningsfrågorna till följande: - Hur identifierar klassläraren en särskilt begåvad elev? - Hur stöder och stimulerar klassläraren en särskilt begåvad elev? - Hur upplever klassläraren sina möjligheter att stöda och stimulera särskilt begåvade ele-ver? Avhandlingen var en kvalitativ undersökning och materialinsamlingen skedde med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. I intervjuerna deltog tre klasslärare. Den tematiska analysen användes för att analysera datamaterialet. Avhandlingens resultat visar att vare sig läroplanen eller skolan kommer med riktlinjer, ramar eller verktyg för att identifiera, stöda och stimulera särskilt begåvade elever. Resultatet berättar även att temat inte behandlas i klasslärarutbildningen. Därför tyr sig respondenterna till sin arbetserfarenhet och sina observationer i skolvardagen samt söker kunskap om temat i form av fortbildning.