Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Delis, Anna"

Sort by: Order: Results:

  • Delis, Anna (2020)
    Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää, miten tutkimuskirjallisuudessa työelämän muutosten ajatellaan muuttavan psykologisen sopimuksen ilmenemistä. Sen lisäksi tarkastellaan minkälaisia muita käsitteitä tutkimuskirjallisuudessa käytetään psykologisen sopimuksen rinnalla kuvaamaan työntekijän ja työnantajan välisen suhteen muutosta. Tutkielmassa on kaksi laajaa teemaa, psykologinen sopimus sekä alaistaidot. Psykologinen sopimus kuvastaa yksilön subjektiivisia kokemuksia työsuhteen odotuksista ja velvollisuuksista. Alaistaitojen odottamisen nähdään olevan tärkeä osa työnantajan psykologista sopimusta. Perinteinen ajatus psykologisesta sopimuksesta on, että hyvin tehty työ takaa työn jatkuvuuden ja näin työsuhde perustuu molemminpuoliselle luottamukselle ja vahvalle sitoutumiselle. Tutkielman tarpeellisuus perustuu käsitykseen tämän perinteisen psykologisen sopimuksen mallin katoamisesta työelämän kokonaisvaltaisten muutosten johdosta. Tutkimus on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, tarkemmin kuvattuna narratiivinen yleiskatsaus. Tutkielman tavoitteena ei ole tuottaa uusia tutkimustuloksia, vaan avaamalla työelämän muutosten historiaa ja kehityskulkua kuvata yksilön muuttuvaa suhdetta työhön psykologisen sopimuksen, alaistaitojen sekä muita työn vaihtosuhdetta kuvaavien käsitteiden avulla. Tutkimuskirjallisuuden mukaan perinteisen psykologisen sopimuksen olettama työsuhteen vakaus ja turva vaaditaan korvattavan työn sisällöllisellä palkitsevuudella. Epävarmuuden kokemuksia halutaan vähentää keräämällä työstä sellaisia tietoja ja taitoja, jotka edesauttavat työllistymistä jatkossa, mikäli työsuhde syystä tai toisesta päättyy. Työnantajan näkökulmasta psykologista sopimusta vahvistaa alaistaitojen käyttö sekä niiden aktiivinen kehittäminen. Alaistaitoihin kuuluu vuorovaikutus, työhön sitoutuminen sekä oma-aloitteinen toiminta organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Työntekijän näkökulmasta psykologista sopimusta heikentäviä asioita ovat resurssien puutteesta sekä työn tietoistumisesta johtuva työajan riittämättömyys sekä työn tunkeutuminen muualle elämään. Ongelmia sekä työnantajalle että työntekijöille luovat yleistyvät joukkoirtisanomiset sekä muut työsuhdetta koettelevat yllättävät kriisitilanteet. Nykyisen psykologisen sopimuksen ongelmana on myös molemminpuolinen organisaatiositoutumisen heikkeneminen.