Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Demirtas, Mirena"

Sort by: Order: Results:

  • Demirtas, Mirena (2022)
    Henkisen työhyvinvoinnin merkitys korostuu ajassamme. Työn ollessa yhä useammin ruumiillisen työn sijaan kognitiivista tietotyötä, on työhyvinvointia syytä mitata psykologisin mittarein. Työhyvinvointia ei enää nähdä vain stressin ja uupumuksen kaltaisten oireiden puuttumisena, vaan työltä odotetaan mielekästä ja merkityksellistä sisältöä elämään. Tätä positiivisen psykologian näkökulmaa kuvastaa työn vaatimusten ja voimavarojen teoriaan perustuva käsite työn imu, jota tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin. Tavoitteena oli muodostaa käsitys niistä tekijöistä, jotka ovat oleellisia työhyvinvointia tukevia voimavaroja erityisesti nykyaikaisessa tietotyössä. Tutkimus toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Aineistoksi valikoitui kolme tutkimusartikkelia, joissa tietotyöläisten työn imua on tutkittu kvantitatiivisesti kyselylomakkeisiin perustuen. Kirjallisuuskatsauksessa koottiin yhteen ja analysoitiin tietotyöntekijöillä tehtyä työn imuun liittyvää tutkimusta. Työn imun kannalta keskeisiksi työhyvinvointitekijöiksi tietotyöläisillä nousi samankaltaisia työn voimavaroja, joiden on aiemmissa tutkimuksissa todettu korostuvan muissakin työtyypeissä. Tulosten mukaan korkeampaan työn imuun on yhteydessä työssä tapahtuva oppiminen, yhteisön tuki ja yrittäjähenkinen asenne työtä kohtaan. Myös nykyaikaisen tietotyön uudet vaatimukset kuten digitaalisilla alustoilla toimiminen ja yrittäjyys olivat yhteydessä korkeampaan työn imuun. Varsinainen tutkimuskysymys ’mitkä tekijät johtavat työn imuun tietotyössä’ jäi kuitenkin avoimeksi, koska yhtään pitkittäisasetelmalla toteutettua tutkimusta, josta syy-seuraussuhde olisi nähtävissä, ei löytynyt.