Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Deppner, Ulla-Annika"

Sort by: Order: Results:

  • Deppner, Ulla-Annika (2022)
    Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten ilmastokasvatus huomioidaan ympäristökasvatuksessa 1. ja 2. luokalla koulussa. Samalla tutkittiin opettajien kokemuksia, millä tavoin luontoa oppimisympäristönä hyödynnetään alkuopetuksessa. Tutkimuskirjallisuuden mukaan vuosiluokilla 1. ja 2 ilmastokasvatus on ensisijaisesti arvo-, asenne – ja tunnekasvatusta. Tutkimuksen teoreettisessa taustassa aikaisempien tutkimusten lisäksi perehdytään Peruopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) tavoitteisiin. Opetussuunnitelman (2014) tavoitteiden mukaan, opetuksen tulee ohjata oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta. Tutkimuksessa tarkastellaan ilmastokasvatuksen tavoitteita ja toteuttamista alkuopetuksessa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, millä tavoin luontoa oppimisympäristönä hyödynnetään alkuopetuksessa. Opettajan rooli oppimisympäristön kehittäjänä on tärkeätä, kun oppimisympäristöjä tarkastellaan didaktisesta tai pedagogisesta näkökulmasta. Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin avoimella kyselylomakkeella. Laadullisen tutkimuksen tiedostonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella kolmessa koulussa. Ainestoa kerättiin myös kahdesta Facebookin opettajien ryhmästä. Kahdeksan alkuopetuksen opettajaa vastasi kyselylomakkeen avoimiin kysymyksiin keväällä 2022. Tutkimuksen aineisto analysoitiin käyttämällä abduktiivista eli teoriaohjaavaa tutkimustapaa soveltaen fenomenografista lähestymistapaa. Tutkimustulokset osoittivat, että opettajat toteuttivat ilmastokasvatusta laaja-alaisesti ja luontoa oppimisympäristönä hyödynnettiin opetuksessa. Tutkimusaineiston perusteella arjen teot, osallisuus ja tunteet nousevat tärkeäksi osaksi koulun ilmastokasvatusta. Tutkimusaineistosta nousi esille, että luontoa oppimisympäristönä hyödynnettiin erityisesti äidinkielessä, matematiikassa, liikunnassa ja ympäristökasvatuksessa. Huomioitavaa on luonnon rauhoittava ja oppimista tukeva positiivinen vaikutus.