Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Derry, Katja"

Sort by: Order: Results:

  • Derry, Katja (2021)
    Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä yhdenvertaisuudesta ja moninaisuudesta. Tutkin varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä yhdenvertaisuuskasvatuksesta ja miten he toteuttavat yhdenvertaisuuskasvatusta lapsiryhmissä varhaiskasvatuksen arjessa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet varhaiskasvatuksen opettajien pyrkivän yhdenvertaiseen kasvatukseen, mutta todellisuudessa se ei ole täysin toteutunut (Paavola, 2007). Lisäksi opettajien on todettu kaipaavan valmiita opetusmateriaaleja opetuksensa tueksi (Kuusisto, 2017). Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa yhdistyy myös määrällisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimukseen osallistui viisi varhaiskasvatuksen opettajaa. Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin Helsingin Yliopiston sähköisen kyselylomakkeen avulla, joka jaettiin varhaiskasvattajille tarkoitetulla sosiaalisen median kanavalla. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sekä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä että teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimuksen päätulos oli, että varhaiskasvatuksen opettajat kokivat yhdenvertaisuuden ja yhdenvertaisuuskasvatuksen hyvin tärkeäksi, mutta sen toteuttaminen koettiin vaikeaksi. Yhdenvertaisuus miellettiin yhteiskunnalliseksi oikeudeksi, jolloin lapsille tulee taata yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kaikkeen toimintaan. Vastaajat korostivat myös opettajan pedagogista kompetenssia ja lasten osallisuuden merkitystä. Moninaisuus ymmärrettiin hyvin erilaisin tavoin ja se rinnastettiin vahvasti maahanmuuttajiin. Vastaajien näkemykset oppimisympäristöistä ja oppimateriaaleista tuottivat huolestuttavia vastauksia, sillä osa vastaajista ei ymmärtänyt, mitä oppimisympäristö tarkoittaa ja osa yhdisti oppimateriaalit ainoastaan valmiiksi tuotetuiksi materiaaleiksi. Lisäksi osa vastaajista ei ollut tietoisia moninaisuuden määritelmästä, jolloin voidaan olettaa, etteivät kaikki vastaajat osaa huomioida ryhmän todellista moninaisuutta opetuksessaan. Näin yhdenvertaisuuskasvatus ei toteudu tasa-arvoisesti ja tämän huomion valossa voidaan yhdenvertaisuuskasvatuksen päätellä toteutuvan puutteellisesti osassa lapsiryhmissä.