Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Dey, Mira"

Sort by: Order: Results:

  • Dey, Mira (2020)
    Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät edistävät oppilaiden kuuluvuuden tunnetta koulussa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koulussa muodostetut suhteet vaikuttavat kuuluvuuden tunteen kokemiseen. Ensimmäisen tutkimuskysymys koski tekijöitä, jotka edistävät kuuluvuuden tunnetta koulussa oppilaiden kokemana ja toinen tutkimuskysymys tekijöitä, jotka edistävät oppilaiden kuuluvuuden tunnetta koulussa opettajien ohjaamina. Tutkimuksessa etsitään konkreettisia keinoja, joiden avulla esimerkiksi opettajat voivat edistää oppilaidensa kuuluvuuden tunnetta. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, ja tutkimusaineistoksi valikoitui viisi vertaisarvioitua ja englanninkielistä artikkelia vuosilta 2013–2019. Artikkelit valittiin tietyin valintakriteerein esimerkiksi aiheen rajauksen myötä syntyneiden hakusanojen avulla. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysimenetelmällä hyödyntäen Bronfenbrennerin (1979) ekologista systeemiteoriaa. Tutkimustulokset luokiteltiin yksilötason, sosiaalisen tason ja luokkatason tekijöihin. Tulokset osoittivat, että yksilötasolla kuuluvuuden tunnetta koulussa edistivät oppilaiden kokemana heidän sisäiset kokemuksensa, henkilökohtaiset ominaisuutensa sekä osallisuuden kokemukset ryhmässä. Sosiaalisella tasolla puolestaan akateeminen ja emotionaalinen yhteys vertaisiin sekä opettajiin edistivät kuuluvuuden tunnetta oppilaiden kokemana. Oppilaiden kuuluvuuden tunnetta edistäviä tekijöitä opettajien ohjaamina olivat emotionaalinen ja akateeminen tuki, joista emotionaalinen tuki voidaan jakaa psyykkiseen tukeen sekä vuorovaikutukseen ja akateeminen tuki verbaaliseen, sosiaaliseen sekä muuhun tukeen. Nämä tuen muodot kuuluvat luokkatason tekijöihin. Tulokset viittaavat siihen, että opettajilla on merkittävä rooli oppilaidensa kuuluvuuden tunteen edistämisessä koulussa.