Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Donner, Herta"

Sort by: Order: Results:

  • Donner, Herta (2022)
    Mål. Målet för denna undersökning var att skapa en aktuell kartläggning av vilken roll lärarens relationella kompetens och lärar-elevrelationen har i att förebygga problematisk skolfrånvaro. Problematisk skolfrånvaro är ett paraplybegrepp som beskriver olika typer av skolfrånvaro som är oroväckande. Det är ett komplext problem som berör elever, vårdnadshavare och skolpersonal. På lång sikt kan problematisk skolfrånvaro ha allvarliga konsekvenser för eleven, och därmed är det viktigt att kartlägga de faktorer som förebygger sådan. Undersökningen är en analys av aktuella forskningsartiklar och syftet är att skapa en kartläggning av den kunskap som finns om hur lärarens relationella kompetens bidrar till att förebygga problematisk skolfrånvaro. Metoder. Studien utförs som en allmän integrerad litteraturöversikt med innehållsanalys. I studien analyseras fem artiklar, publicerade mellan 2012 och 2022. I analysen besvaras forskningsfrågorna med stöd av den teoretiska bakgrunden om problematisk skolfrånvaro och relationell pedagogik. Resultat och slutsatser. Resultaten visar att lärarens relationella kompetens och förmåga att etablera positiva relationer till sina elever genom flera funktioner har en förebyggande effekt på problematisk skolfrånvaro. Lärare som lyckas etablera relationer som bygger på respekt och tillit, stödjer elever i deras sociala samspel med andra och bidrar till positiv självbild bidrar till att förebygga problematisk skolfrånvaro. En lärare som känner sina elever märker också förändringar i elevens mående och kan därför ingripa tidigare.