Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Drake, Alina"

Sort by: Order: Results:

  • Drake, Alina (2021)
    I samhället finns det könsnormer som signalerar vilka skolämnen som är mer passande för de olika könen. Könsnormerna kan begränsa elevernas uppfattning om valmöjligheterna i studierna och på arbetsmarknaden, vilket kan leda till att eleverna inte når sin fulla potential. I denna studie undersöktes grundskoleelevers intresse för olika skolämnen och på vilket sätt elevens kön och de samhälleliga könsnormerna påverkade intresset. Syftet med denna studie är att synliggöra och verbalisera handlingar och attityder som fungerar som normstärkande strukturer i en skolkontext. Studien gjordes som en narrativ litteraturöversikt för att kartlägga olika faktorer som påverkar det könsuppdelade intresset. Litteratursökningen gjordes med bestämda inkluderingskriterier. Litteraturen som analyserades bestod av fjorton studier. Den valda litteraturen analyserades tematiskt. Forskningsresultatet i denna studie visade att många olika faktorer påverkar elevernas intresse för skolämnen. Elevernas intressen uppdelas så att pojkarna är mer intresserade av matematiska och naturvetenskapliga ämnen, medan flickorna prefererar språk, konst och humanistiska ämnen. Könsnormerna fungerar som en viktig påverkande faktor i könsuppdelningen av intresset. Könsnormerna som eleverna upplever i sin omgivning skapar förväntningar på eleverna. Dessa normer förstärks även i skolan. Forskningresultatet påvisade lärarens påverkan på elevernas intresse för skolämnen. I studien diskuteras lärarens möjligheter att arbeta normkritiskt i sitt pedagogiska arbete.