Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ebrahim, Minna"

Sort by: Order: Results:

  • Ebrahim, Minna (2023)
    Arkiruokailu antaa raamit arjen toiminnalle ja se toteutuu usein rutiininomaisesti. Arjen ruokailujen taustalla vaikuttaa monia tekijöitä, kuten ympäröivä yhteiskunta ja yksilön omat arvot ja ajatusmallit. Ruokailutottumukset muodostuvat myös näiden pohjalta. Kulttuurilla on suuri merkitys arkiruokailutottumusten rakentumisen kannalta. Tutkimuksen taustateoriana toimii kotitaloustieteen tutkimuksessa usein käytetty human ecology- teoria, jonka mukaan ihmiset ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa suomalais-afgaaniperheen kotitalouden toiminnasta. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia arkiruokailutottumuksia suomalais-afgaaniperheessä on ja miten monikulttuurisuus ilmenee niissä. Suomalais-afgaaniperheet ovat suhteellisen harvinaisia, joten tutkimusta tällä kentällä on tehty vähän. Suomalais-afgaaniperheiden arkiruokailutottumuksia ei ole aiemmin selvitetty. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin haastattelua. Haastateltaviksi valikoitui yhden suomalais-afgaaniperheen vanhemmat, joista toinen oli suomalainen ja toinen afganistanilainen. Heitä haastateltiin yhtä aikaa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan analyysin avulla ja käyttämällä abduktiivista päättelyä. Suomalais-afgaaniperheen arkiruokailutottumukset koostuivat sekä suomalaisista että afganistanilaisista tavoista. Pääpaino oli kuitenkin suomalaisissa tavoissa, kuten suomalaisissa ruokailuajoissa ja – paikoissa sekä suomalaisissa ruuissa. Afganistanilaisia piirteitä havaittiin ruoka- ja elintarvikevalinnoissa. Monikulttuurisuus ilmeni perheen pöytätavoissa ja ruokailu- tavoissa sekä ruoan ja ruoanlaittajien kunnioittamisessa. Arkiruokailutottumusten taustalla vaikutti akkulturaatio ja ruokasuositukset. Lisätutkimusta tarvitaan aiheesta, jotta suomalais- afgaaniperheiden kotitalouden toiminnoista saataisiin kattavampi kuva.