Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Fält, Saana"

Sort by: Order: Results:

  • Fält, Saana (2022)
    Tiivistelmä - Referat - Abstract Jatkuvasti kulttuurisesti moninaistuva yhteiskunta on vaiheessa, jossa suomalaisen yhteiskunnan kristillinen rakenne on törmäyskurssilla erilaisten kulttuurien kanssa. Tasa-arvon kysymykset ovat jatkuvasti uutisoinnin aiheena ja monet kokevat negatiivisen stigman värjäävän oman identiteetin rakentumista. Katsomuskasvatus on vielä uusi keskustelun aihe varhaiskasvatuksen kentällä. Käsitteenä se saattaa herättää hämmennystä ja ihmettelyä. Tutkielma tarkasteleekin, mitä katsomuskasvatus oikeastaan on ja mitä se mahdollistaa pedagogisena menetelmänä. Tutkielman tarkoituksena on tutkia katsomuskasvatusta varhaiskasvatuksen menetelmänä. Aloitan tutkielman teoreettisen taustan selittämällä sosialisaatioprosessia ja katsomuksia sen osana. Selitän, miksi katsomukset ovat osa sosialisaatiota. Tarkastelen, miten lapsen katsomus syntyy tämän sosialisaatioprosessin osana. Keskeisenä teemana tutkielmassa on dialogisuus, joka mahdollistaa kulttuuritietoisuuden, positiivisen ilmapiirin ja vuoropuhelun osana varhaiskasvatusta. Tutkielma on kvalitatiivinen tutkimus. Aineisto on hankittu e-lomakkeella, johon vastaajia sain seitsemän. Aineiston analyysi on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Jaoin aineiston kategorioihin: tieto, ilmapiiri ja vuorovaikutus. Etsin kategorioita vastaavia vastauksia aineistosta ja tein päätelmäni aineiston ja teoreettisen taustani vastaavuudesta. Tulokset vastasivat osittain tutkielman teoreettista taustaa. Katsomuskasvatusta kuvailtiin positiivisin termein, jotka antoivat ymmärtää sen olevan menetelmä, joka mahdollistaa katsomusdialogin lapsiryhmässä. Katsomuskasvatuksellisessa toiminnassa vastaajat mainitsivat avoimen ja ihmettelevän ilmapiirin, jonka avulla päästään kohti yhdenvertaisempaa vuorovaikutuksen laatua. Aineisto tarjosi myös kriittisen näkökulman siihen, ovatko varhaiskasvatussuunnitelman (2018) raamit katsomuskasvatukselle liian epäselvät. Pohdinta osassa teen yhteenvedon tutkimuksen tuloksista ja kiteytän ne osaksi teoreettista taustaa.