Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Fabricius, Mathilda"

Sort by: Order: Results:

  • Fabricius, Mathilda (2023)
    Majoriteten av världens befolkning identifierar sig idag som flerspråkiga. Den ökade flerspråkigheten har fört med sig ett behov av förändring om hur vi ska tänka kring flerspråkighet och pedagogik. Syftet med denna studie var att ta reda på hur klassläraren kan stöda flerspråkiga elevers lärande samt hur skolledningen kan hjälpa läraren i deras arbete. Studien är utförd som en kvalitativ litteraturstudie, där utgångspunkten ligger i att granska existerande vetenskapliga artiklar. Materialet bestod av åtta finsk- och svenskspråkiga vetenskapliga artiklar, publicerade efter år 2012. Artiklarna har analyserats genom en systematisk litteraturanalys. Analysmetoden är induktiv, då jag utgått från den insamlade litteraturen i syfte att hitta korrelerande och återkommande teman som besvarar forskningsfrågorna jag ställt. Resultatet visade att genom att på olika sätt synliggöra språk och tillåta användning av olika språk i undervisningssituationer möjliggör man för eleven att uttrycka sin egentliga kunskapsnivå. Aktiv språkanvändning vid olika tillfällen och situationer utvecklade vardagsspråket till ett mer skolrelaterat språk, där läraren hade möjlighet att fungera som språkligt stöd i sociala undervisningssituationer. Resultatet visade även att bemötandet av flerspråkighet på ett affirmativt sätt, genom att skapa en accepterande klassmiljö var man öppet visade att flerspråkighet är en rikedom och använde flerspråkighet som en resurs var av betydande mening. Det framkom också att lärarna är i behov av stöd i form av fortbildning och andra utbildningstillfällen som skolledningen ansvarar för. Slutsatsen är att ett fungerande och flexibelt samarbete behövs mellan alla involverade, det vill säga bland skolpersonal och mellan hem och skola. Av lärare och skolledning förväntar man sig ett positivt och accepterande förhållningssätt samt aktuell kunskap om flerspråkighet.