Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Fagerholm, Mikaela"

Sort by: Order: Results:

  • Fagerholm, Mikaela (2020)
    Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä sinnikkyyden luonteenvahvuudesta, miten he määrittelevät sinnikkyyden vahvuuden ja mitä merkityksiä he sille antavat. Tarkoituksena oli myös selvittää, pitävätkö varhaiskasvatuksen opettajat sinnikkyyttä opetettavissa olevana taitona ja kokevatko he tukevansa lapsen sinnikkyyden kehittymistä. Sinnikkyys on yksi 24 luonteenvahvuudesta. Aiempien tutkimusten mukaan luonteenvahvuuksien ajatellaan olevan opittavissa ja opetettavissa olevia taitoja. Sinnikkyys on päämäärätietoisuutta ja päättäväisyyttä pitäytyä toiminnassa silloinkin, kun kohdataan haasteita tai epäonnistumisia. Sen avulla tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Sinnikkyyden on tutkimuksissa havaittu vaikuttavan positiivisesti oppimiseen, sekä olevan yhteydessä menestymiseen. Aiempien tutkimusten mukaan sinnikkyyden voidaan ajatella sisältävän myös intohimoa ja siitä juontuvaa sisäistä motivaatiota toimintaa kohtaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vastaavatko varhaiskasvatuksen opettajien käsitykset sinnikkyydestä luonteenvahvuusluokittelun ja aiempien tutkimusten määritelmiä sekä tukevatko he työssään lasten sinnikkyyttä vahvuusopetuksen näkökulmia vastaavilla tavoilla. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea varhaiskasvatuksen opettajaa teemahaastattelun menetelmää käyttäen. Haastateltavilta ei edellytetty perehtyneisyyttä luonteenvahvuusluokitteluun tai vahvuusopetukseen, mutta yksi haastateltavista oli aiheeseen jossain määrin perehtynyt. Aineisto analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Varhaiskasvatuksen opettajien näkemykset sinnikkyyden luonteenvahvuudesta vastasivat monelta osin luonteenvahvuusluokittelun ja aiempien tutkimusten määritelmiä. Varhaiskasvatuksen opettajat pitivät sinnikkyyttä opetettavissa olevana taitona, kokivat tukevansa lasten sinnikkyyden kehittymistä sekä pitivät sinnikkyyden vahvistamista tärkeänä. Näkemykset sinnikkyydestä jäävät kuitenkin jossain määrin kapeiksi, intohimon tai sisäisen motivaation merkitys ei noussut merkittävästi esille. Perehtyneisyyden luonteenvahvuusopetukseen voi nähdä laajentavan käsityksiä sinnikkyydestä sekä sen tukemisesta.