Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Fagerström, Jasmine"

Sort by: Order: Results:

  • Fagerström, Jasmine (2016)
    Suomalaiset ovat kautta aikojen ihannoineet säästäväisyyttä ja pitäneet kuluttamisesta pidättäytymistä hyveenä. Viimeisimpinä vuosikymmeninä tämä ihanne on kuitenkin alkanut muuttua. Niin aikuisten kuin lastenkin arjessa kuluttamisesta on tullut arkipäivää. Nyt uuden perusopetuksen opetussuunni-telman 2014 myötä alakouluunkin tulee yhteiskuntaopin oppiaine, jossa yhtenä sisältöalueista on ta-louskasvatus. Yleisessä keskustelussa lasten kuluttajuus näyttäytyy ongelmallisena, sillä lapset näh-dään viattomina ja heitä halutaan suojella markkinavoimilta sekä rahan huonoilta vaikutuksilta. Siitä huolimatta lapsilla on omaa rahaa käytössään, ja he ovat kiinnostuneita rahasta. Tutkimukseni tarkoi-tuksena on selvittää, kuinka Suomessa on perinteisesti kasvatettu lapsia kuluttajiksi ja minkälaista kuluttajakasvatusta uusi yhteiskuntaopin oppiaine aikoo antaa tulevaisuudessa. Toteutin tutkielmani narratiivisena kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tavoitteenani oli antaa laaja kuva käsiteltävästä aiheesta, lasten kuluttajaksi kasvattamisesta ja kasvamisesta sekä suomalaisesta kuluttajuudesta ja sen kehityksestä. Lähdekirjallisuuteni keskittyi kuvaamaan suomalaisen kuluttami-sen nykytilaa ja erityisesti nuorten kuluttamisen maailmaa. Lasten kuluttajuutta on tutkittu varsin vä-hän, erityisesti Suomessa, ja aihetta lähestytään usein holhoavasti aikuisten maailmasta käsin. Maailma on muuttunut huomattavan kulutuskeskeiseksi viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Kuluttaminen on jatkuvasti sallitumpaa ja toivotumpaa. Samaan aikaan digitalisoitunut ympäristöm-me kännyköineen ja tietokoneineen tuo median vaikutukset arkeemme. Kirjallisuuskatsauksessa kävi ilmi, että koululaitos on reagoinut näihin ympäristön muutoksiin ja tuonut alakouluun yhteiskunta-opin oppiaineen, jossa yhtenä keskeisistä sisällöistä on talouskasvatus. On selvää, että lapsille näh-dään tarpeellisena opettaa suomalaisille tuttua järkevää kuluttajuutta jo entistä nuorempina. Opettaji-en ja kasvattajien on hyvä olla tietoisia näistä tekijöistä, jotka vaikuttavat antamaamme kuluttajakas-vatukseen. Lähdekirjallisuuteni mukaan on tärkeää ymmärtää ja antaa arvoa myös lasten oman kulut-tamisen maailmalle, joka toimii toisinaan varsin erilaisin perustein kuin aikuisten kuluttaminen.