Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Fehrmann, Sini"

Sort by: Order: Results:

  • Fehrmann, Sini (2023)
    Tiedekunta - Fakultet - Faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden kandiohjelma Tekijä - Författare - Author Sini Fehrmann Työn nimi - Arbetets titel Valmentava johtajuus varhaiskasvatuksen henkilöstön itseohjautuvuuden kehittämisessä Title Oppiaine - Läroämne - Subject Kasvatustiede Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor Kandidaatintutkielma / Mirja Köngäs Aika - Datum - Month and year Syyskuu 2023 Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 37 s + 1 liites. Tiivistelmä - Referat - Abstract Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten päiväkodin johtajat käyttävät valmentavaa työotetta henkilöstön itseohjautuvuuden kehittämisessä. Lisäksi tutkimuksessa tuodaan esiin johtajien kokemuksia ja ajatuksia psykologisten perustarpeiden merkityksestä itseohjautuvuudessa. Tutkimuksen pääongelmana on: Mitä valmentavan johtajuuden menetelmiä päivä-kodin johtajat käyttävät henkilöstön itseohjautuvuuden kehittämiseen? Osaongelmana on: Miten päiväkodin johtajat kokevat omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden merkityksen henkilöstön itseohjautuvuuden kehittymisessä? Tutkimuksen kysymyksenasettelu syntyi valmentavan johtajuuden määritelmästä (Ristikangas & Ristikangas, 2010) sekä Valmentava johtajuus- koulutuksen (Jarret, 2023) sisällöstä. Osaongelma pohjautuu Deci ja Ryanin (2000) itseohjautuvuusteoriaan ja sitä on täsmennetty suomalaisten tutkijoiden näkemyksillä. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että valmentavalla johtamisella saavutettu itseohjautuvuus voi vaikuttaa myönteisesti työn luonteen, työntekijöiden arvostuksen ja työn merkityksellisyyden kokemiseen. Tutkimukseen haastateltiin neljä Valmentava johtajuus- kolutukseen osallistunutta päiväkodin johtajaa. Menetelmänä käytettiin yksilöteemahaastatteluja. Tutkimuksen analyysi on luonteeltaan abduktiivista päättelyä, jossa itseohjautuvuusteorian ja valmentava johtajuus- käsitteen teemat todennetaan aineiston avulla. Valmentava johtajuus- koulutus toi eniten muutosta päiväkodin johtajien tapaan tukea henkilöstön itseohjautuvuutta vuorovaikutustilanteissa. Johtajat tukivat henkilöstön itseohjautuvuutta keskustelemalla, avaamalla käsitteitä ja esittämällä henkilöstölle vastakysymyksiä valmiiden ja suorien vastausten sijaan. Koulutus auttoi johtajia oivaltamaan, että valmentavaa johtamistapaa voi hyödyntää myös pedagogiikan johtamisessa. Johtajien näkemysten mukaan itseohjautuvassa työyhteisössä toimintaa kehitetään yhdessä vastuutehtävien ja työryhmien avulla. Johtajien kokemusten perusteella henkilöstön itseohjautuvuus korostui erityisesti poikkeustilanteissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa päiväkodin toimintakulttuurin muutosjohtamisessa yhdessä tekemisen ja sitouttamisen suuntaan. Avainsanat - Nyckelord Valmentava johtajuus ja itseohjautuva työyhteisö Keywords Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information