Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ferm, Ida"

Sort by: Order: Results:

  • Ferm, Ida (2022)
    Suomessa sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät aiheet ovat olleet pinnalla jo jonkin aikaa. Tarvitsemme kuitenkin edelleen muutoksia sukupuolten tasa-arvon toteutumiseksi myös työ-elämän puolella. Naiset kohtaavat urapoluillaan useita hidasteita ja esteitä yrittäessään nousta ylimpiin johtotehtäviin. Suurten yritysten huippujohdosta löytyy vain kourallinen naisia, vaikka suomalaisten naisten koulutustaso on erittäin korkea. Tämän tutkielman ensimmäinen tavoite on hahmottaa niitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa estävästi tai hidastavasti suomalaisten pörs-siyhtiöiden naisten pyrkimyksiin nousta ylimpiin johtotehtäviin. Tutkielman toisena tavoitteena on löytää konkreettisia ratkaisuja siihen, kuinka naisten pääsyä ylimpiin johtotehtäviin voitaisiin edistää. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Minkälaisiin esteisiin ja hidasteisiin suomalaisten pörssiyhtiöiden naiset voivat törmätä pyrkiessään ylimpiin johtotehtäviin? 2. Millä keinoilla naisten pääsyä ylimpiin johtotehtäviin voitaisiin edistää? Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuusaineisto koostuu tie-teellisistä artikkeleista, selvityksistä ja katsauksista. Aineistoja on yhteensä kolmetoista. Tut-kielman analyysissa on käytetty sisällönanalyysia. Tulokset on luokiteltu aineistoista ilmennei-den käsitteiden ja teemojen avulla selkeäksi kokonaisuudeksi. Aineistoista voitiin löytää useita estäviä ja hidastavia tekijöitä naisten pyrkiessä ylimpiin johto-tehtäviin. Lasikaton ja lasilabyrintin lisäksi naisten urakehitystä hidastaviksi tekijöiksi voitiin hahmottaa segregaatio, eriarvoistavat rekrytointiprosessit, mies- ja naisverkostot, stereotypi-at, muut eriarvoistavat organisatoriset tekijät sekä perhevelvollisuudet. Edistävästi naisten urakehitykseen vaikuttivat tasa-arvoon tähtäävät muutokset organisaatioissa ja rekrytointi-käytänteissä. Myös yksilölliset muutokset esimerkiksi asenteissa ja toisaalta perhevelvolli-suuksien tasapuolisempi jakaminen vaikuttivat naisten urakehitykseen positiivisesti.