Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Finska, Assi"

Sort by: Order: Results:

  • Finska, Assi (2020)
    Varhaiskasvatuksen aikana saatu laadukas matematiikan opetus on tärkeässä roolissa las-ten matemaattisten taitojen harjaannuttamisessa ja koulupolulle valmistautumisessa. Var-haiskasvatuksen matematiikan toteutusmuodoista ja menetelmistä on kuitenkin pääsääntöi-sesti suosituksia ja toistaiseksi vain vähän tutkimusta, joten tämän tutkimuksen tavoitteena on kurkistaa toteutukseen muotoihin ja painotuksiin. Sen lisäksi tutkimuksessa etsittiin viit-teitä matematiikan eheyttämisestä varhaiskasvatusta ohjaavien opetussuunnitelmien mu-kaisiin oppimisen alueisiin. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, joka toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella. Ky-sely jaettiin sosiaalisessa mediassa ja tutkimuksen kohteena olivat varhaiskasvatuksen kasvattajat koulutustaustasta riippumatta. Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysillä sekä ai-neisto- että teorialähtöisesti. Laadullisen analyysin tueksi aineistoa kvantifioitiin menetelmien, toteutusmuotojen ja eheyttämisen yleisyyden tarkastelemiseksi. Tutkimuksen perusteella matematiikkaa toteutetaan pääsääntöisesti suosituksia ja opetus-suunnitelmien ohjeistuksia noudattaen. Varhaiskasvatuksen matematiikassa painottuu mo-nipuolisuus, joka ilmeni toimintamuodoissa, opetusmenetelmissä, sisällöissä ja materiaa-leissa. Matematiikkaa toteutetaan tuokiona, arjen tilanteissa, piiritoiminnassa sekä eheyty-västi muiden oppimisen alueiden kanssa. Opetusmenetelmien monipuolisuutta ilmensivät toiminnallisuus, leikkien ja pelien hyödyntäminen, kynä- ja kirjatehtävien tekeminen sekä tutkimalla oppiminen. Matematiikan eheyttäminen toteutui suurimmassa osassa vastauksis-ta. Yleistettäviin johtopäätöksiin ei tällä tutkimuksella päästä aineiston suppeuden takia, mutta tämän tutkimuksen perusteella voidaan suositella matematiikan toteutuksen tutkimista laajemmalla ja kattavammalla aineistolla, jotta varhaiskasvatuksen matematiikasta saadaan kokonaisvaltaisempi kuva.