Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Galvez, Terhi"

Sort by: Order: Results:

  • Galvez, Terhi (2024)
    Tiivistelmä - Referat – Abstract Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan monikielisten lasten kielen kehitystä. Tutkielma rajautuu Suomen varhaiskasvatusikäisiin lapsiin, johon osallistuu koko ajan enemmän kaksi- ja monikielisiä lapsia. Tutkimuksessa perehdytään tarkemmin vuorovaikutuksen merkitykseen sekä aikuisen tuen keinoihin monikielisyyden kehittymisessä. Aikuisten tietämys lasten kielen kehityksen eri vaiheista on olennaista, jotta lapsi saa oikeanlaista tukea. Tutkielman teoreettinen tausta pohjautuu aiempiin tutkimuksiin monikielisyydestä, lapsen kielen kehityksestä, keskittyen monikielisten lasten kielen kehitykseen, kielen kehityksen häiriöistä ja kielitietoisuudesta varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman (2022) mukaan varhaiskasvatuksessa toteutettava monikielisten lasten kielen kehitystä tukeva pedagoginen toiminta vahvistaa ja kehittää lasten kielellistä tietoutta ja käsitteiden oppimista. Tutkimusaineisto koostui jo tutkitun tiedon kirjallisuudesta ja tieteellisistä artikkeleista, jotka käsittelivät monikielisyyttä, kielen kehitystä, kielen kehityksen häiriöitä sekä kielitietoisuutta varhaiskasvatuksessa. Tutkimus toteutettiin narratiivisena kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineiston analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä. Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella voidaan todeta, miten jo varhainen vuorovaikutus ja aikuisen tuki ovat tärkeitä monikielisyyden kehittymisen kannalta. Kielitietoinen varhaiskasvatus ei kuitenkaan välttämättä toteudu tasapuolisesti kaikkialla. Henkilöstön omalla taustalla on vaikutusta siihen, miten hyvin he osaavat tukea monikielisiä lapsia, tärkeintä olisi arvostaa lasten omaa äidinkieltä. Monikieliset lapset tarvitsevat aikuisen tukea kielen kehittymiseen, mutta vuorovaikutuksen määrä ja tuki voivat puutteellisia, jos henkilöstöä ei ole riittävästi, kieliä on useita ja ne ovat aikuisille täysin vieraita. Kielitietoisuuden toteutumiseen tarvitaan oikeanlaisia ja monipuolisia työkaluja, jotta koko henkilöstö pystyy tukemaan kielitietoisuutta omalta osaltaan oikeaoppisesti. Laadukkaamman kielitietoisen varhaiskasvatuksen luomiseksi tarvitaan lisäkoulutusta sekä enemmän tietoisuutta käytännön toteutuksesta monikielisyyden tukemiseksi. Tutkielma tuo esiin, miten monikielisyyttä voidaan tukea monin eri keinoin. Erilaisten tapojen aktiviinen käyttö arjessa johtaa kielitietoiseen varhaiskasvatukseen, jossa tuetaan jokaista lasta yksilöllisesti ja oikeaoppisesti.