Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Gardziella, Riku"

Sort by: Order: Results:

  • Gardziella, Riku (2020)
    Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena oli muodostaa yleiskuva 2000-luvun kouluvalintatutkimuksesta. Tutkielmassa esitetään kuvailevan kirjallisuuskatsauksen muodossa 2000-luvun kouluvalintaa käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa esiintyviä teemoja, ilmiöitä ja tutkimusongelmia. Pohjana toimivat Bourdieun (1984) sosiaalisen erottelun tematiikka ja tähän kytkeytyvät käsitteet sekä Ballin ja Vincentin (1998) näkemykset kouluvalinnan, verkostojen ja puskaradiotiedon yhteydestä. Tutkielmassa muodostetaan yleiskatsaus kouluvalintatutkimuksesta sekä peilataan edellä mainittuja teorioita 2000-luvun tutkimukseen ja tarkastellaan näiden teorioiden 2000-luvun kotimaisia tulkintatrendejä. Pääpaino on kotimaisessa kouluvalintaa käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa, jolla viitataan tutkimusartikkeleihin, joissa kirjoittajina on suomalaisia tutkijoita kirjoituskielen ollessa joko suomi tai englanti. Suurimmassa osassa tutkielmaan valikoituneista artikkeleista käsitellään nimenomaan suomalaista peruskoulujärjestelmää. Tutkimuksen aineisto koostui 2000-luvun kouluvalintaa käsittelevistä tutkimusartikkeleista, ja monografiat on aineistosta rajattu pois. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen mukainen eikä täten noudattanut kovin tarkkaa seulaa, vaan kouluvalintaa käsittelevää tutkimuskirjallisuutta kerättiin mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti pääpainon ollessa kuitenkin kotimaisessa kouluvalintatutkimuksessa. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysia ja ote oli erityisesti teemoitteleva. Tutkimustuloksiksi muodostui kolme tutkimuskirjallisuudesta teemoiteltua luokkaa: ensimmäiseksi teemaksi muodostui kouluvalintapolitiikka ja sen aikaansaama segregaatio, toiseksi reproduktio ja distinktio kouluvalintastrategioineen sekä kolmanneksi kouluvalinta tiedonjakoverkostojen näkökulmasta. Lisäksi tarkasteltiin kotimaisen kouluvalintatutkimuksen teoreettisia lähtökohtia suhteessa Bourdieun ja Ballin teorioihin. Verkostoja ja puskaradiotietoa korostettiin usein merkittävinä vanhempien kouluvalintapäätösten muodostumisessa, kun taas bourdieulaista sosiaalisen erottelun käsitteistöä hyödynnettiin luokkastrategioiden ja pelin hengen yhteydessä. Kouluvalinta piirtyy tutkimuskirjallisuudessa moniulotteisena ja monitahoisena ilmiönä, jonka pohjalta on nostettu esiin lukuisia teemoja. Lisäksi bourdieulaiset käsitteet ja Ballin verkostot vaikuttavat olevan merkittävässä osassa useissa 2000-luvun kotimaisen kouluvalintatutkimuksen teemoissa.