Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Gauffin, Jonatan"

Sort by: Order: Results:

  • Gauffin, Jonatan (2020)
    Nyutkommen forskning från Finland visar att ledarskapsfrågor ofta finns med som orsak till att lärare lämnar branschen. Forskning pekar också på att begreppet pedagogiskt ledarskap uppfattas mångfacetterat och utmanade att beskriva. Samtidigt lyfter styrdokumenten upp pedagogiskt ledarskap som en av nycklarna till en kvalitativ småbarnspedagogik och därför i längden som något som berör ledarskapsfrågor i stort. Syftet med den här undersökningen är att dels undersöka hurdan syn på pedagogiskt ledarskap som framträder bland lärare inom småbarnspedagogik, dels undersöka lärares egen syn på sig själva som pedagogiska ledare och dels upplevelser kring utbildningens stöd i rollen som pedagogisk ledare. Forskningsuppgiften är att belysa de här tre områdena utifrån lärarnas egna perspektiv och att spegla det som framträder med tidigare forskning som gjorts på området. Synen på pedagogiskt ledarskap som framträdde bland lärarna i undersökningen handlade om helhetsbild, gemensamt ansvar, barnets bästa och barnet i centrum. Lärarnas upplevelser handlade om behov av erfarenhet, tidsbrist och utmaningar i att som arbetsteam utvärdera och analysera den egna verksamheten. I synen på utbildningens stöd framträdde behov av mer konkret ledarskapsutbildning och fortsatt praktiserande. Slutsatser som framträder ur det insamlade materialet handlar om behov av mer sammansvetsade arbetsteam över utbildningsgränserna, samproducerat pedagogiskt ledarskap, stärkt och tydliggjort teamledarskap, direkt ledarskapsutbildning i studieskedet och arbetshandledning för arbetsteamen. I undersökningen deltog fyra lärare inom småbarnspedagogik. Den teoretiska förankringen byggdes på inhemsk forskning och litteratur på området. Undersökningen gjordes som en kvalitativ intervjustudie. Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet analyserades efter en tematisk innehållsanalys.