Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Gottleben, Titta"

Sort by: Order: Results:

  • Gottleben, Titta (2023)
    Tämä tutkielma tarkastelee varhaiskasvatuksen toteuttamista sairaalaympäristössä ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä siihen liittyen. Tutkielman tavoitteena oli lisätä tietoa ja ymmärrystä sairaalassa toteutettavasta varhaiskasvatuksesta, sillä suoraan tästä aiheesta löytyvää tutkimustietoa on niukasti. Perusopetuksen eli oppivelvollisuusikäisten sairaalaopetuksesta puolestaan löytyy enemmän tutkimustietoa, sillä se on lain nojalla velvoittavaa, toisin kuin sairaalan varhaiskasvatus. Varhaiskasvatus on kuitenkin jokaisen lapsen oikeus, vaikka siihen ei olisi mahdollisuutta osallistua sille tyypillisessä ympäristössä. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla neljää sairaalassa toimivaa varhaiskasvatuksen opettajaa kahdesta eri sairaanhoitopiiristä. Haastattelut olivat puolistrukturoituja eli teemahaastatteluita ja ne toteutettiin etäyhteyksin. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysin menetelmällä ja se on litteroinnin sekä koodauksen jälkeen tyypitelty. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sairaalassa toteutettavassa varhaiskasvatuksessa käytettiin pitkälti samoja toimintoja kuin varhaiskasvatuksessa yleensäkin, korostaen erityisesti leikin tärkeyttä. Sairaaloiden välillä huomattiin esiintyvän kuitenkin eroavaisuuksia muun muassa resurssien, toimintaympäristöjen sekä tilojen välillä. Sairaalan varhaiskasvatuksesta puuttui myös säännökset ja yhteiset käytänteet, jotka vaikeuttivat toiminnan suunnittelua, toteutusta sekä arviointia. Vastauksissa korostui myös moniammatillisen yhteistyön tärkeys ja sen hyödyntäminen suunnittelusta arviointiin. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että sairaalassa toteutettava varhaiskasvatus tarvitsisi sitä koskevia säännöksiä, yhteisiä käytänteitä sekä lisää resursseja. Sairaalassa toimivien varhaiskasvatuksen opettajien välillä esiintyy eroavaisuuksia liittyen muun muassa toiminnan toteutukseen sekä sen laadukkuuteen. Huomionarvoista on myös se, että tällä hetkellä sairaaloissa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien määrä on alueellisesti epätasainen, mikä horjuttaa jokaisen lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen sairaalassa ollessaan.