Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Gröhn, Iiris"

Sort by: Order: Results:

  • Gröhn, Iiris (2024)
    Vaikka useat tutkimukset ovat osoittaneet aikuisen tuen lisäävän lasten sitoutumista leikkeihin ja rikastavan niiden sisältöjä, on lasten vapaisiin leikkeihin osallistuminen varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta yleisesti harvinaista. Aikaisemman tutkimuksen mukaan lasten osallisuus ymmärretään vapaan leikin tilanteissa usein kapeasti esimerkiksi vapautena valita mieluinen leikki tai leikkikaveri, mutta lasten mahdollisuuksiin vaikuttaa aktiivisesti leikin sisällä ei välttämättä tarjota riittävästi tukea. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää sekä kuvata varhaiskasvatuksen opettajilla esiintyviä rooleja ja niiden ominaispiirteitä vapaan leikin tilanteissa. Lisäksi tutkielmassa pyrittiin tuomaan esiin erilaisia keinoja, joilla lasten osallisuutta voitaisiin vapaan leikin tilanteissa tukea. Tavoitteena oli tiivistää aiempaa tutkimustietoa liittyen varhaiskasvatuksen opettajien rooleihin vapaan leikin tilanteissa, sekä tuottaa ajankohtaista tietoa lasten osallisuutta tukevista käytännöistä lapsille erityisen merkityksellisessä maailmassa: leikissä. Tämä tutkielma toteutettiin kuvailevana narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusaineisto muodostui kahdestatoista, eri maissa vuosina 2014–2023 julkaistusta, vertaisarvioidusta tutkimusartikkelista, jotka käsittelivät varhaiskasvatuksen opettajien rooleja vapaan leikin tilanteissa ja lasten osallisuutta sekä leikissä että hieman laajemmin varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimusaineistosta analyysin avulla nousseet havainnot johtivat luokittelemaan tulokset kahteen tutkimuskysymykseen vastaten. Varhaiskasvatuksen opettajilla esiintyviä rooleja havaittiin olevan vapaan leikin tilanteissa kolmen tyyppisiä: Aktiiviset leikin sisällä vaikuttavat, aktiiviset leikin ulkopuolelta vaikuttavat sekä passiivisesti leikkiin vaikuttavat roolit. Aktiivisesti leikin sisällä vaikuttaviin rooleihin katsottiin tässä tutkielmassa kuuluvan leikkikaverin, ohjaajan, sekä leikinjohtajan roolit, aktiivisesti leikin ulkopuolelta vaikuttaviksi rooleiksi määriteltiin uudelleenohjaajan, lavastajan sekä sivustaseuraajan roolit ja passiivisesti leikkiin vaikuttavina rooleina nähtiin osallistumattoman sekä valvojan roolit. Lasten osallisuutta vapaan leikin aikana edistäväksi tekijäksi tunnistettiin ymmärrys osallisuudesta käsitteenä sekä käytäntönä ja konkreettisempina osallisuutta tukevina keinoina nähtiin leikin edellytyksistä huolehtiminen, havainnointi sekä leikkiin osallistuminen. Tutkielman tulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksen opettajilla esiintyy useita rooleja vapaan leikin tilanteissa, mutta leikkeihin vaikutetaan pääsääntöisesti niiden ulkopuolelta. Jotta lasten osallisuutta vapaissa leikeissä voidaan tukea, vaaditaan varhaiskasvatuksen opettajilta syvällisempää ymmärrystä osallisuudesta käsitteenä sekä osana yhteistä toimintakulttuuria. Osallisuutta vahvistavina käytäntöinä voidaan nähdä leikkiin liittyvistä edellytyksistä (leikkiaika, tilat ja materiaalit) huolehtiminen, leikkien systemaattinen havainnointi sekä osallistuminen leikkeihin lasten tarpeiden mukaisesti. Lapsille tulisi kuitenkin tarjota riittävästi mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen leikeissä. Opettajalta vaaditaankin vahvaa pedagogista ymmärrystä sekä arviointikykyä havaita, millainen osallistuminen tai tuki tilanteessa on kunkin lapsen tai lapsiryhmän kohdalla tarpeen. Kyetäkseen aktiiviseen vaikuttamiseen leikeissä, vaaditaan lapsilta riittävää ymmärrystä lasten keskinäisestä vertaiskulttuurista ja siihen liittyvistä säännöistä. Saavuttaakseen tällaisen ymmärryksen lapset puolestaan tarvitsevat riittävästi mahdollisuuksia sosioemotionaalisten taitojen harjoittelemiseen turvallisessa ympäristössä.