Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Grönberg, Sofia"

Sort by: Order: Results:

  • Grönberg, Sofia (2020)
    Tavoitteet. Mielipiteitä jakava ilmiöoppiminen on nykyisen peruskoulun opetussuunnitelman vaatimusten myötä ajankohtainen aihe kouluissa. Tämän tutkielman tavoite on yleistajuistaa ilmiöoppimista teemoittelemalla siihen liittyviä piirteitä. Perehdyn tutkimuskysymykseeni ” Millaisia ilmiöoppimisen piirteitä Harry Potter -kirjoista voidaan löytää?”, opinnäytteen analyysissa, jonka tavoitteena on antaa lukijalle työkalu tunnistaa ja sanoittaa ilmiöoppimisen piirteitä las-tenkirjallisuuden kautta. Menetelmät. Kvalitatiivisessa tutkielmassa analyysini perustuu teoreettiseen viitekehykseen, jossa tutkin kolmea ilmiöoppimisen ulottuvuutta 1. oppiainerajojen ylitys 2. oppilaslähtöisyys ja 3. oppilaiden toimijuus. Aineistona toimi J.K Rowlingin Harry Potter kirjasarjan teokset 1, 2 ja 5. Analyysissa vertaan aineistoani teoreettiseen viitekehykseen abduktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielman tulokset osoittivat, että Harry Potter -kirjoissa on ilmiöoppimiselle tyypillisiä piirteitä. Erityisesti kirjoissa näkyi aktiivisen toimijuuden malli. Siihen linkittyivät oppilaan kokemusmaailmasta lähtöisin olevat kysymykset, henkilökohtainen motivaatio sekä ongelmanratkaisutaidot. Oppiainerajojen ylittyminen jäi kirjoissa satunnaiseksi. Hahmot ottivat toiminnassaan käyttöön näitä ilmiöoppimiselle tyypillisiä piirteitä. Tulokset toimivat välineenä tunnistaa ilmiöoppimisen piirteitä ympäristöstä ja samaa metodia voidaan soveltaa myös muihin lapsille ja nuorille suunnattuihin sisältöihin. Jatkotutkimuksessa voitai-siin tutkia laajemmin, miten ilmiöoppimisen piirteet näkyvät tämän hetkisessä lasten- ja nuortenkirjallisuudessa.