Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Granö, Jasmin"

Sort by: Order: Results:

  • Granö, Jasmin (2021)
    Tavoitteet. Ihmisen tunneälyn kehitys alkaa jo varhaislapsuudessa, minkä vuoksi tietoinen tun-teiden harjoittelu ja tunnekasvatus muodostuu tärkeäksi osaksi varhaiskasvatusta. Kun lapsi tietoisesti tunnistaa, ymmärtää ja nimeää omia tunteitaan, luo se mahdollisuuksia lapselle elä-mässä – vertaissuhteiden muodostaminen sekä omien intressien tavoittelu mahdollistuu lapsel-le. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin varhaiskasvatuksen opettajien tietoisuutta lapsen tunneälyn kehityksestä, sekä millaisia toimintatapoja opettajilla on tukeakseen tätä kehi-tystä. Lisäksi tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita, millaiset elementit ovat lapsen tunneälyn kehitystä tukevia ja mitkä taas heikentävät kehitystä. Menetelmät. Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus ja sen aineistoa toimii sosiaa-lisen median kautta lähetetty kyselylomake varhaiskasvatuksen opettajille. Aineisto tuotettiin avoimia kysymyksiä hyödyntäen. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyy-sia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että opettajat mielsivät lapsen tun-neälyn kehityksen olevan moninainen ja pohjautuvan lapsen kehityksessä moneen seikkaan. Tulosten mukaan lapsen tunneäly on yhteydessä lapsen empatia taitoihin, tunteiden hallinnan taitoihin sekä oman toiminnan säätelyn taitoihin. Tulosten mukaan lapsen tunneälyä vahvisti tietoinen tunnetaitojen harjoittelu ja heikensi taas tunnekylmät ja tunteita tukahduttavat ympä-ristöt. Opettajat tulosten mukaan näkivät oman toimintansa olevan suuri osa lapsen tasapainoi-sen tunneälyn kehityksen mahdollistajana. Tulokset viittasivat siihen, että tasapainoinen tun-neäly nähdään olevan osa lapsen sosiaalista ja emotionaalista hyvinvointi.