Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Granö, Leena"

Sort by: Order: Results:

  • Granö, Leena (2024)
    Opinnäytetyöni tavoitteena on koota yhteen toimijuuden määrittelyä ja varhaiskasvatuksen arjessa toteutettavissa olevia keinoja lasten toimijuuden kannatteluun oppimisympäristön näkökulmasta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tarkastelin toimijuuden kannattelua aiemmin tehtyjen tutkimusten pohjalta ja tarkastelun näkökulmaksi valikoitui oppimisympäristöt. Toteutin opinnäytetyöni narratiivisena kirjallisuuskatsauksensa. Käytetyt tietohakukannat olivat Ebscohost Database ja Proquest Database, joista opinnäytetyöhön valikoitui hakutermien title(agency) AND (early childhood) avulla yhdeksän artikkelia. Artikkelit analysoitiin käyttämällä teoriaohjaavaa-analyysiä, jossa ohjaavana teoriana käytettiin Jouni Majoisen (2019) väitöskirjassaan käyttämää oppimisympäristöjen jakoa pedagogiseen, fyysiseen, sosiaaliseen ja teknologiseen oppimisympäristöön. Löysin vain kolmesta tutkimuksesta selkeän toimijuuden määritelmän. Näissä tutkimuksissa toimijuus nähtiin a) oman identiteetin tuomisena muiden nähtäväksi ja tunnustettavaksi, b) ominaisuutena, joka mahdollistaa sellaisen tietoisen toiminnan aloittamisen, jonka tavoitteena on saavuttaa itselleen arvokas päämäärä ja c) oppijasta lähtöisin olevana kausaalisena voimana, joka kannattelee oppijan tulemista riippumattomaksi automaattisista ajatuksista, teoista ja ulkoisesti asetetuista rajoituksista. Oppimisympäristöjen nelijako pedagogiseen, fyysiseen, sosiaaliseen ja teknologiseen oppimisympäristöön oli havaittavissa keinoissa kannatella toimijuutta. Nelijako voi auttaa kasvattajaa hahmottamaan erilaisia keinoja kannatella lasten toimijuutta varhaiskasvatuksen arjessa.