Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Haakana, Iida"

Sort by: Order: Results:

  • Haakana, Iida (2022)
    Tämä tutkimus perustuu John Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaan keskittyen varhaislapsuuden kiintymyssuhteisiin sekä niiden mahdollisiin vaikutuksiin lapsen kehityksessä. Kiintymyssuh-teiden muodostuminen alkaa jo sikiöaikana ja syntymän jälkeen lapsi kiintyy hoivaajaansa (Sinkkonen, 2004, s. 1866). Kiintymyssuhteet vaikuttavat lapsen kehitykseen usealla eri osa-alueella kuten itsetunnon kehitykseen sekä ennustavat myöhempiä ihmissuhteita. Turvaton kiintymyssuhde voi antaa lähtökohdat haastavuuteen luoda ihmissuhteita tai itsetunnon haas-teisiin herkemmin kuin turvallinen kiintymyssuhde. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten varhaiset kiintymyssuhteet esitetään vanhem-mille suunnatuissa oppaissa Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilla sekä mihin oppaiden tieto perustuu ja verrata sitä olemassa olevaan tutkimustietoon. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda kuvaa kiintymyssuhteista ilmiönä ja mihin eri kiintymyssuhdelaadut voivat vaikuttaa lap-sen kehityksessä. Oppaiden sisältöä verrataan keskenään sekä olemassa olevaan tutkimus-tietoon. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa on kirjallisuuskatsauksen piirteitä. Tutkimuksen aineistona toimi suuren asiantuntijajärjestö Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisut. Aineisto kerättiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla, jonka myötä aineistoa vertailtiin keskenään sekä vertaisarvioituun tutkimustietoon. Analyysin perusteella voidaan sanoa, kuinka aineiston julkaisut ovat linjassa ajankohtaisen tutkimustiedon kanssa. Ristiriitoja tai suuria puutteita aineistosta ei löytynyt. Keskeisinä teemoina nousi esille arjen rutiinien tärkeys, perushoiva ja läsnäolo. Lapsen myönteisten vuorovaikutuskokemusten suuressa roolissa ovat vanhemmat. Oppaat tarjoavat vanhemmille keinoja arkeen, kuinka tukea vuorovaikutusta ja itsetunnon kehitystä lapsella huomioiden vanhemman oma sekä lapsen hyvinvointi.