Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Haapamäki, Siru"

Sort by: Order: Results:

  • Haapamäki, Siru (2020)
    Oppiminen on kokonaisvaltainen prosessi, johon vaikuttavat kognitiivisten tekijöiden lisäksi emotionaaliset ja sosiaaliset tekijät. Oppimisvaikeudet vaikuttavat oppilaiden psykososiaaliseen kehitykseen. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää yhteyksiä matemaattisten oppimisvaikeuksien, minäpystyvyyden ja minäkäsityksen välillä. Tutkielmassa otettiin myös huomioon mahdollinen sukupuolen vaikutus. Tutkimuksessa kehitetään keinoja tukea oppilaiden minäpystyvyyttä ja minäkäsitystä. Aiemmissa tutkimuksissa on ristiriitaista näkemystä, miten oppimisvaikeudet heikentävästi oppilaiden minäpystyvyyteen ja minäkäsitykseen. Minäpystyvyys voidaan määritellä Banduran (1986) mukaan yksilön kokemukseksi, miten hän suoriutuu jollain elämän osa-alueella. Minäkäsitys taas on ihmisen suhteellisen pysyvä näkemys omasta itsestään. Minäpystyvyys ja minäkäsitys ovat yhteydessä toisiinsa ja molempien muodostumiseen vaikuttaa sosiaalinen vertailu. Tutkielma on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, joka koostuu viidestä tutkimusartikkelista. Artikkelit valittiin tarkkojen kriteereiden avulla. Tutkittavat artikkelit ovat englanninkielisiä vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, jotka ovat julkaistu vuosina 2004-2017. Artikkelien tuloksien perusteella tehtiin kaksi taulukkoa, jossa on eritelty matemaattisten oppimisvaikeuksien, minäpystyvyyden ja minäkäsityksen yhteyksiä ja sukupuolen mahdollista vaikutusta. Toisessa taulukossa on eritelty keinoja tukea minäkäsitystä ja minäpystyvyyttä. Tutkimuksessa saatiin ristiriitaisia tuloksia, millainen minäpystyvyys ja minäkäsitys on oppilailla, joilla on matemaattisia oppimisvaikeuksia. Neljässä viidestä tutkimuksesta matemaattinen oppimisvaikeus vaikutti heikentävästi oppilaan minäpystyvyyteen tai minäkäsitykseen, yhdessä ei löydetty yhteyttä heikentyneeseen minäkäsitykseen. Kahdessa tutkimuksessa sukupuolella ei löydetty olevan vaikutusta oppilaiden taitoihin, minäpystyvyyteen ja minäkäsitykseen, yhdessä tutkimuksessa tytöillä oli heikompi minäpystyvyys ja osaamistaso. Oppilaita voidaan tukea luomalla turvallisia ja kannustavia oppimisympäristöjä, joissa epäonnistuminen on sallittua. Tutkimuksen perusteella oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen on tärkeää, jotta oppilaiden taidot, minäpystyvyys ja minäkäsitys kehittyisivät.