Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Haapanen, Aini-Sofia"

Sort by: Order: Results:

  • Haapanen, Aini-Sofia (2023)
    Tiivistelmä - Referat – Abstract Tavoitteet. Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat velvoittavat opettajia toimimaan suku-puolisensitiivisesti Tarkastelen tutkimuksessani, miten sukupuolen moninaisuus näyttäytyy lapsuudessa länsimaisessa yhteiskunnassa. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä ja kokemuksia sukupuolesta ja sen moninaisuu-desta. Tutkin, millaista puhetta opettajat tuottavat liittyen sukupuoleen. Laajemmin pyrin tut-kimaan, mitä sukupuolittuneita uskomuksia, oletuksia ja käytäntöjä varhaiskasvatuksessa esiintyy. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten sukupuolisensitiivistä pedagogiikkaa voi-daan toteuttaa ja tukea varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstissa, sekä löytää mah-dollisia esteitä sen toteuttamiselle. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna, jossa haastateltiin varhaiskasvatuk-sen opettajia. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Yhteensä tutkittavia oli kolme ja kaikki sattuivat olemaan esiopetuksen opettajia. Iältään he olivat 25–35-vuotiaita. Haastattelu on luonteeltaan fenomenografinen tapaustutkimus. Haastatteluaineisto analysointiin aineiso-lähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä kategorisoin aineistoni neljään kategoriaan, jotka olivat sukupuoli-identiteettien näyttäytyminen, sukupuo-listereotypiat, sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tuloksina aineistosta jäsennettiin se, että opettajat tiedostivat sukupuolen moninaisuuden. Aineistossa tunnistettiin jokaiseen kategoriaan sisäl-töä, mutta erityisesti sukupuolistereotypiat nousivat tutkimuksen tuloksissa esille. Sukupuo-listereotypiat ovat usein tiedostamattomia, mutta haastateltavani opettajat osasivat selkeästi reflektoida omia olettamuksiaan. Tuloksissa nousee esille myös se, että opettajat pystyivät toimimaan sukupuolisensitiivisesti työssään, jos he pystyivät reflektoimaan omaa toimintaan-sa.