Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Isabella, Halmevaara"

Sort by: Order: Results:

  • Isabella, Halmevaara (2024)
    Syftet med min studie är att ta reda på och skapa medvetenhet om lärmiljöers betydelse för barns utveckling och lärande samt att ta reda på hur pedagoger ser på sin roll i skapande av en god lärmiljö för barnen. Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 (Utbildning, 2022) är lärmiljön en central del för barnets utveckling och lärande. Lärmiljön omfattar den fysiska miljön (inomhus och utomhus), den pedagogiska miljön och den sociala miljön. Studien är en kvalitativ intervjustudie. Studien hade tre informanter, en föreståndare, en lärare och en speciallärare inom småbarnspedagogik. I analysen av det transkriberade materialet användes kvalitativ innehållsanalys som metod. Resultatet visar att lärmiljön spelar en central roll i barnets utveckling och lärande ur den synvinkeln att den ska vara inbjudande till lek, innehålla bildstöd samt erbjuda barnen möjligheter till rörelse och olika lekar. Pedagogens roll är viktigt då det är pedagogerna som skapar lärmiljön tillgänglig för barnen genom att vara lyhörda och ta fasta på barnens intressen och åsikter. Hurdana utrymmen man har tillgång till varierar, vilket i resultaten kommer fram som en av utmaningarna i att skapa lärmiljöer.