Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Iso-Heiniemi, Lyydia"

Sort by: Order: Results:

  • Iso-Heiniemi, Lyydia (2024)
    Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia kirjallisuuskatsauksen menetelmin opettajien tietämystä, käsityksiä ja kokemuksia ADHD:sta kouluympäristössä. Lisäksi tarkasteltiin opettajien kokemuksia ADHD:n tukemisesta, sillä tukemisen teema tulee usein esille puhuttaessa ADHD:sta ja sen tuomista oppimisen haasteista. Valitsin tutkielman aiheeksi ADHD:n ja näkökulmaksi opettajat omien kokemuksieni perusteella. ADHD:n herättämät tuntemukset ja sen tukeminen on ollut ajoittain kuormittava tekijä minulle opettajan työssä. Aiheesta on tehty tutkimusta jonkin verran ja suurin osa tutkimuksista oli haastattelututkimuksia. Tämä tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa aineistona toimivat suomalaiset tutkimukset ja ulkomaalaiset tutkimukset, joita on haettu Google Scholarista ja Googlesta. Aiheeseen liittyviä tutkimuksia löytyi enemmän ulkomailta, mutta myös muutama suomalainen tutkimus käsitteli ADHD:n ilmenemistä opettajan näkökulmasta. Tutkielmassa keskityttiin opettajien kokemuksiin ADHD:sta sekä sen tukemisesta. Monet opettajat kokivat ADHD-oppilaiden tukemisen haastaviksi, vaikka useat hyödynsivät erilaisia tukitoimia oppilaidensa kanssa. Esille nousivat myös hieman negatiiviset käsitykset ADHD:sta ja opettajien kokema kuormitus, jota ADHD-oppilaat aiheuttivat. Opettajien käsityksiin ja kokemuksiin vaikuttivat koulutustaso, kokemus, tietämys ja käytännön tukitoimet. Opettajien tarve saada lisää tietoa ja taitoa tuen toteuttamiseen korostuu ADHD-ilmiön kasvaessa. Viime aikoina ADHD on teemana noussut otsikoihin ja keskustelu on käynyt vilkkaana sosiaalisessa mediassa. Tutkimustuloksista ilmeni, että opettajien tietämys ADHD:sta vaihteli, moni kuitenkin koki tietämyksensä liian vähäiseksi. Koulutuksen ja tietämyksen puute saattoi vaikuttaa opettajien suhtautumiseen ADHD-oppilaita kohtaan ja heidän tukemiseensa. Tietämys on kuitenkin lisääntynyt, jonka todettiin lisäävän oppilaiden hyvinvointia sekä opettajan kykyä tukea ADHD:n omaavia lapsia. Koulutuksen ja tietämyksen lisääminen voisi parantaa ADHD-oireisten oppilaiden tukea koulumaailmassa.