Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Iso-Kokkila, Elisa"

Sort by: Order: Results:

  • Iso-Kokkila, Elisa (2024)
    Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää, mikä motivoi erityisesti lapsia ja nuoria opiskelemaan vieraita kieliä. Tämän lisäksi tutkimus perehtyy siihen, miten opettajat voivat tukea motivaation kehitystä kielten opiskelua kohtaan. Motivaatio on tärkeä osa vieraiden kielten oppimista ja yksi tärkeimmistä kielten oppimisen ennustajista, jonka takia aihetta on tärkeä tutkia. Vieraiden kielten opiskelu on ollut jo pitkään laskussa ja kielten valinnat ovat yksipuolistuneet, vaikka ne ovat yhä tärkeitä esim. työelämässä. Tähän voivat vaikuttaa mo-net asiat, mutta tulevana opettajana koin itselleni tärkeäksi selvittää, miten voin itse vaikuttaa tähän tulevaisuudessa. Tämä tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka aineisto koostui suu-rimmaksi osaksi ulkomaalaisesta tutkimuksesta ja kirjallisuudesta. Aineisto on pääosin han-kittu Google scholarin ja eric tietokannan avulla. Suurin osa hakulauseista sisälsi sanat moti-vation, intrinsic motivation tai extrinsic motivation, jotka yhdistin sanoihin foreign language learning, second language learning tai second language acquisition. Näiden lisäksi haut si-sälsivät myös erilaisia motivoivia tekijöitä esimerkiksi classroom climate, personality tai self determination theory. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että on olemassa monia tekijöitä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten vieraiden kielten oppimismotivaatioon. Vaikuttavia tekijöitä olivat muun muassa oppi-laiden sekä opettajan persoonallisuus, oppilaiden saama läheisten tuki, luokan ilmapiiri sekä opetuspelit ja elektroniikka. Myös Decin ja Ryanin itseohjautuvuusteoria ja ihmisen kolme pe-rustarvetta (Autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys) saivat paljon kannatusta. Opettajilla on myös tärkeä rooli lasten ja nuorten motivaation ylläpitämisessä. Opettajat pystyvät vaikutta-maan oppituntien hauskuuteen, luokanhallintaan sekä oppilaiden kokemaan autonomiaan, yhteisöllisyyteen ja kyvykkyyteen.