Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Isola, Taru"

Sort by: Order: Results:

  • Isola, Taru (2020)
    Tiivistelmä - Referat – Abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka paljon ja millaisissa tilanteissa matematiikkaa toteutetaan alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksenryhmissä. Alle kolmivuotiaiden lasten lapsiryhmissä arkea ohjaavat suuresti arjen rutiinit, perushoitotilanteet. Nämä päivittäin toistuvat perushoitotilanteet antavat mahdollisuuden harjoitella matemaattisia taitoja. Jotta lasten matemaattiset taidot pääsevät kehittymään, tarvitaan päivittäin toimintaa, joka tukee varhaisten matemaattisten taitojen kehittymistä. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että alle kolmivuotiaiden matematiikka tulisi nähdä leikkisenä matematiikkana tai matematiikan leikillistämisenä. Molemmissa tapauksissa matematiikan oppiminen kietoutuu vahvasti lasten omiin kokemuksiin ja niiden hyödyntämiseen. Tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan matematiikan toteutumisen määrää, siitä näkökulmasta, että millaisissa tilanteissa matematiikkaa toteutetaan. Tarkastelussa ovat myös kasvattajien kokemukset ja näkemykset matematiikan toteuttamisesta ja toteutumisesta ryhmissään. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, johon vastasi 55 alle kolmivuotiaiden kanssa työskentelevää kasvattajaa. Kyselylomake sisälsi 8 eri osiota, joista osa oli määrällisiä ja osa laadullisia kysymyksiä. Aineiston analysointi tapahtui sekä laadullisin että määrällisin menetelmin. Kyselylomakkeen määrällisiä vastauksia analysoitiin SPSS-ohjelman avulla ja kyselyn avoimia vastauksia aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa todettiin, että matematiikkaa toteutettiin pääsääntöisesti toiminnallisesti, arjen tilanteissa. Jokainen vastaaja kertoi toteuttavansa matematiikkaa päivittäin. Matematiikan toteutuminen painottui spontaaneihin, ennalta suunnittelemattomiin tilanteisiin. Vain kolme vastaaja kertoivat toteuttavansa tuokiomuotoista toimintaa päivittäin. Kasvattajat pitivät matemaattisten taitojen harjoittelemista tärkeänä. Vaikka Varhaiskasvatuksen perusteet eivät kerro suoraan, minkälaista matematiikkaa alle 3-vuotiaiden kanssa voisi toteuttaa, olivat kasvattajien näkemykset ja toteuttamisen tavat todella samansuuntaisia. Kaikki kyseen vastanneet kasvattajat kuvailivat ryhmänsä matematiikkaa positiivisesti lukuun ottamatta yhtä, jossa vastaaja nosti esille monikulttuurisuuden tuomat haasteet matematiikan toteuttamisen näkökulmasta