Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jääskeläinen, Mimmi"

Sort by: Order: Results:

  • Jääskeläinen, Mimmi (2024)
    Henkilöstön työhyvinvointi on keskeinen teema tämän päivän työelämäkeskustelussa. Yksi mahdollinen keino tukea työhyvinvointia ja työnteon ja muun elämän tasapainoa on työnantajan tarjoamat työsuhde-edut. Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on selvittää, minkälaisia etuja työnantajaorganisaatiot tarjoavat henkilöstölleen ja millaisia vaikutuksia niillä on henkilöstön työhyvinvoinnille. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat 1) Millaisia työsuhde-etuja organisaatiot tarjoavat henkilöstölleen? 2) Millä tavoin työsuhde-edut vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin? Tutkielma on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Sen aineisto koostuu 11 vertaisarvioidusta englanninkielisestä tutkimusartikkelista, jotka käsittelevät aihetta. Aineiston keruu tehtiin EBSCOhost ja ProQuest -tietokannoista, mutta kaikki aineistoon valikoituneet artikkelit löytyivät EBSCOhostista. Aineiston analyysimenetelmänä käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Analyysissa aineistoa ryhmiteltiin muun muassa värikoodauksen avulla jakaen tulokset tutkimuskysymysten mukaisiksi. Tulokset antavat kattavan kuvauksen työnantajien tarjoamista työsuhde-eduista. Niiden kirjo ulottuu perinteisistä kulttuuri- ja lounaseduista aina joustaviin työjärjestelyihin ja työntekijöiden tulevaisuuden taloudelliseen turvaamiseen liittyviin etuihin. Etujen positiiviset vaikutukset ovat monipuolisia, niillä voidaan tukea esimerkiksi työtyytyväisyyttä ja sitoutumista, jotka ovat tiiviisti yhteydessä työhyvinvointiin. Erityisesti työntekoon liittyvät joustot osoittautuivat suosituiksi ja laajasti hyödynnetyiksi työsuhde-eduiksi. Työantajalle edut tarjoavat mahdollisuuden houkutella ja ylläpitää työvoimaa omassa organisaatiossa. Tulosten perusteella työntekijöillä on kuitenkin erilaisia mieltymyksiä etujen luonteesta ja ihanteellisen lopputuloksen saamiksesi työnantajien kannattaisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä personoimaan etuja työntekijöiden toiveen mukaan.