Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jääskeläinen, Tiina"

Sort by: Order: Results:

  • Jääskeläinen, Tiina (2023)
    Tavoitteet. Kiusaamista tapahtuu jo hyvin pienten lasten keskuudessa. On tärkeää nostaa tämä aihe keskusteluun, koska kiusaamisella on jopa elinikäiset vaikutukset lapsen itsetunnolle ja sosiaalisille suhteille. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa tasa-arvoiselle ja arvostavalle ihmiskäsitykselle. Tutkielmassani pyrin tarkastelemaan millaisia kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen suunnitelmia kuntatasolla on kirjattu vuoden 2018 varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2019) määrittämän vaatimuksen jälkeen. Tutkielman tavoitteena oli löytää erilaisia tapoja ehkäistä ja puuttua kiusaamiseen sekä samalla arvioida voivatko kuntasoiset suunnitelmat toimia pedagogisina ohjekirjoina varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Menetelmät. Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisen tutkimuksen kirjallisuuskatsauksena ja analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tutkielman aineistona on käytetty kolmen eri kunnan (Tuusula 2019, Paltamo 2021 ja Vaasa 2023), kuntatasoisia kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmia. Suunnitelmista etsittiin kiusaamisen määrittelyä käsitteenä sekä kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen erilaisia tapoja. Analyysissa on käytetty luokittelua ja teemoittelua kokonaisuuksien rakentamisessa. Tulokset ja johtopäätökset. Kiusaamisen määritteleminen on haastavaa ja koetaan jopa ongelmalliseksi. Tärkeimpänä ajatuksena kiusaamisen määrittelyssä pidetään kiusaamisen kohteen henkilökohtaista tunnetta ja kokemusta tilanteesta. Pienten lasten voi kuitenkin olla vaikeaa sanoittaa erilaisia tunteita. Kiusaamisen ehkäisemisessä pääpaino onkin erilaisten sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemisessa ja yhdessä oppimisessa. Kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen kuntatasoiset suunnitelmat ovat hyvin yhteneväiset ja aiempi tutkimustieto on tukenut suunnitelmien tekemistä vahvasti. Kiusaamiseen puuttumiseen tarvitaan kuitenkin selkeämpiä yhteisiä toimintamalleja sekä suunnitelmia, jotta kiusaamiseen voidaan aidosti puuttua tietoisesti ja johdonmukaisesti.