Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jäkkö, Marjaana"

Sort by: Order: Results:

  • Jäkkö, Marjaana (2022)
    Tavoitteet. Käyttäytymiseen liittyvät haasteet nähdään toisinaan opetustyötä häiritsevänä kuormitustekijänä. Toivotunlaisen käyttäytymisen opettaminen on kuitenkin osa kasvatusta ja opettajan työnkuvaa, sillä koulun vuorovaikutustilanteissa oppilaat saavat monipuolisia oppi-mistilaisuuksia. Biopsykososiaalisen mallin mukaan käyttäytymiseen vaikuttavat monenlaiset yksilöön ja ympäristöön liittyvät tekijät. Tämä kokonaisuus on huomioitava myös tuen suun-nittelussa. Tutkielman tarkoituksena on osallistua keskusteluun näyttöön perustuvasta käyt-täytymisen tuesta sekä tarkastella, millä tavoin positiivisen pedagogiikan ja ennalta ehkäise-vän laaja-alaisen tuen yleisen tuen periaatteet näkyvät käyttäytymisen tukeen liittyvissä inter-ventiotutkimuksissa. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona oli seitsemän kvasikokeelliseen interventioon perustu-vaa tutkimusartikkelia. Artikkelit poimittiin systemaattista kirjallisuuskatsausta raamittavan Finkin (Salminen 2011) mallin mukaan. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimusartikkelien interventioissa positiivinen pedagogiikka sekä ennaltaehkäisevä laaja-alainen tuki olivat keskeisessä roolissa. Opetustyössä ymmärrys ky-seisten ajattelu- ja toimintamallien vaikutuksista olisi tärkeää, jotta sekä henkilökuntaa, että oppilaita kuormittaviin käyttäytymisen haasteisiin voitaisiin saada helpotusta.