Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jaatinen, Tia"

Sort by: Order: Results:

  • Jaatinen, Tia (2021)
    Tavoitteet. Kanditaatintutkielmani tavoitteena oli tarkastella, millaiset kotitalous- ja arjenhoidonvalmiudet suomalaisilla nuorilla miehillä on sekä millaisen merkityksen ja roolin nämä arjen askareet jokapäiväisessä elämässä saavat. Tutkielmassa kotityöt on jaoteltu kolmeen teemaan, jotka ovat asunnon siivous, vaatehuolto sekä ruoanvalmistus. Painopiste tutkielmassani kohdistuu kotitaloustieteisiin, arjen hallintaan ja ajan käyttöön. Menetelmät. Tämä kandidaatintutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, sillä sen erityispiirteet sopivat parhaiten tämän tutkimuksen lähtökohtiin ja tutkimuskysymyksiin. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla pyrin tunnistamaan, hyödyntämään ja kokoamaan yhteen aikaisempien tietojen ristiriitoja tai tietoaukkoja, sekä hyödyntämään aikaisempien tieteentekijöiden havaintoja. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän kirjallisuuskatsauksen keskeisimmät saavutetut tulokset olivat paikoitellen yllättäviä aikaisempaan kirjallisuuteen ja diskurssiin nojaten, mutta tuloksissa oli myös aikaisempien tutkimusten kanssa samansuuntaisia löydöksiä. Tutkimuksessa käsiteltävien kotitöiden ajallinen rooli sekä henkilökohtaisesti koettu merkitys oli kaikissa teemoissa pienempi kuin naisilla. Nuorille miehille pienin rooli sekä merkitys arjessa oli kodin siivouksella, ja löydettävissä olevat tutkimustulokset ovatkin yhtenevät aikaisemman kirjallisuuden ja diskurssin kanssa. Myöskin taidot koettiin eniten puutteelliseksi asunnon siivouksen kohdalla. Merkityksellisimmäksi kotitaloustaidoksi koettiin ruoanvalmistus, ja tutkimusten perusteella nuorille miehille ruoanvalmistus ja ruokailuvalinnat eivät ole aina vain fysiologisen tarpeen täyttämistä varten, vaan mahdollisuus myös ilmentää omaa identiteettiä. Miehet pitivät taitoa valmistaa ruokaa tärkeänä arjen ylläpidon kannalta, ja positiivisten aikaisempien ruoanvalmistuskokemusten koettiin vahvistavan halua valmistaa ruokaa jatkossakin. Vaatehuolto oli vahvasti sukupuolijakautunut naisten kotityöksi, ja monet tutkimustulokset olivat saman linjaisia siitä, että heteroparisuhteissa asuvista avo- ja aviopareista nainen on vastuussa talouden vaatehuollosta. Miehet kokivat pyykinpesun arkisena askareena.