Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jalava, Ritva"

Sort by: Order: Results:

  • Jalava, Ritva (2022)
    Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, miten kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa työssään käyttävät ammattilaiset kokevat sen toteutuvan varhaiskasvatuksen arjessa sekä vaikuttavan työyhteisön sekä lasten toimintaan. Tämän lisäksi tarkoitus oli tuoda tietoisuuteen niitä tekijöitä, jotka henkilöstön mielestä vaikeuttavat tai helpottavat suunnitelman toteuttamista. Tutkimuksen aineiston kerääminen tapahtui puolistrukturoituna teemahaastatte-luna. Haastatteluun osallistui neljä varhaiskasvatuksen opettajan toimessa toimivaa työntekijää ja yksi lastenhoitaja. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tutkittiin ilmiötä edustavaa pientä joukkoa. Aineistoa analysoitiin osittain teorialähtöistä sisällön analyysia ja osittain aineistolähtöistä sisällön analyysia käyttäen. Tutkimustulokset osoittavat, että työntekijöiden kokemuksen mukaan kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa toteutetaan johdonmukaisesti tutkituissa varhaiskasvatusyksiköissä. Haastateltavat kokivat, että suunnitelman toteuttaminen lisäsi työntekijöiden tietoisuutta kiusaamisesta ja sen ehkäisyn keinoista sekä lisäsi lasten turvallisuuden tunnetta. Toteuttamista edistävät tekijät liittyivät haastateltavien mukaan työntekijään itseensä, työyhteisöön sekä suunnitelman toteuttamiseen. Näistä selkeimpänä esille nousi yhteiset ja johdonmukaiset käytänteet suunnitelman toteuttamiseksi. Vaikeuttavista tekijöistä nousi esiin työntekijöihin ja resursseihin liittyviä sekä hallinnollisia tekijöitä, joista erityisesti korostui perehdyttämisen ja suunnitelman ylläpidon puutteellisuus. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tutkittuihin yksiköihin on muodostunut yhteiset ja johdonmukaiset käytänteet kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Työntekijöiden kuitenkin kokiessa kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman ylläpidon jäävän puutteelliseksi, olisi tärkeää, että yksiköissä kiinnitetään huomiota suunnitelman ylläpitoon sekä koko työyhteisön sitoutumiseen sen toteuttamiseksi.